[16-01-2017] Περιηγηθείτε στη διαδρομή του Έργου ALECTOR στα επιλεγμένα μνημεία της διαδρομής «Άρωμα Ταμπάκου»

[16-01-2017] Περιηγηθείτε στη διαδρομή του Έργου ALECTOR στα επιλεγμένα μνημεία της διαδρομής «Άρωμα Ταμπάκου»

Δείτε την περίληψη του πιλοτικού έργου:

',srcAction:"iframe_src",patterns:{youtube:{index:"youtube.com",id:"v=",src:"//www.youtube.com/embed/%id%?autoplay=1"},vimeo:{index:"vimeo.com/",id:"/",src:"//player.vimeo.com/video/%id%?autoplay=1"},gmaps:{index:"//maps.google.",src:"%id%&output=embed"}}},proto:{initIframe:function(){g.types.push(F),u("BeforeChange",function(e,t,n){t!==n&&(t===F?A():n===F&&A(!0))}),u(l+"."+F,function(){A()})},getIframe:function(e,t){var n=e.src,i=g.st.iframe;d.each(i.patterns,function(){if(-1',preload:[0,2],navigateByImgClick:!0,arrows:!0,tPrev:"Previous (Left arrow key)",tNext:"Next (Right arrow key)",tCounter:"%curr% of %total%"},proto:{initGallery:function(){var a=g.st.gallery,e=".mfp-gallery";if(g.direction=!0,!a||!a.enabled)return!1;v+=" mfp-gallery",u(C+e,function(){a.navigateByImgClick&&g.wrap.on("click"+e,".mfp-img",function(){if(1=g.index,g.index=e,g.updateItemHTML()},preloadNearbyImages:function(){for(var e=g.st.gallery.preload,t=Math.min(e[0],g.items.length),n=Math.min(e[1],g.items.length),i=1;i<=(g.direction?n:t);i++)g._preloadItem(g.index+i);for(i=1;i<=(g.direction?t:n);i++)g._preloadItem(g.index-i)},_preloadItem:function(e){var t;e=j(e),g.items[e].preloaded||((t=g.items[e]).parsed||(t=g.parseEl(e)),f("LazyLoad",t),"image"===t.type&&(t.img=d('').on("load.mfploader",function(){t.hasSize=!0}).on("error.mfploader",function(){t.hasSize=!0,t.loadError=!0,f("LazyLoadError",t)}).attr("src",t.src)),t.preloaded=!0)}}});var W="retina";d.magnificPopup.registerModule(W,{options:{replaceSrc:function(e){return e.src.replace(/\.\w+$/,function(e){return"@2x"+e})},ratio:1},proto:{initRetina:function(){var n,i;1s.top&&a.tops.left&&a.left=-n&&t.left>=-n&&t.bottom<=o+n&&t.right<=r+n},t.fixSafariScroll=function(t){!(0,r.isMobile)(navigator.userAgent)&&(0,r.isSafari)(navigator.userAgent)&&t.addEventListener("load",function(){return setTimeout(function(){var e=window.getComputedStyle(t).height;return t.setAttribute("height",t.offsetHeight+1+"px"),setTimeout(function(){t.setAttribute("height",e)},1)},1e3)})},t.debounce=function(r,o,i){var a=void 0;return function(){for(var e=arguments.length,t=Array(e),n=0;no;)a(r,n=t[o++])&&(~s(i,n)||i.push(n));return i}},function(e,t){t.f=Object.getOwnPropertySymbols},function(e,t,n){function r(e,t){var n=c[a(e)];return n==u||n!=s&&("function"==typeof t?o(t):!!t)}var o=n(4),i=/#|\.prototype\./,a=r.normalize=function(e){return String(e).replace(i,".").toLowerCase()},c=r.data={},s=r.NATIVE="N",u=r.POLYFILL="P";e.exports=r},function(e,t,n){var r=n(62),o=n(42);e.exports=Object.keys||function(e){return r(e,o)}},function(e,t,n){var r=n(4);e.exports=!!Object.getOwnPropertySymbols&&!r(function(){return!String(Symbol())})},function(e,t,n){var r=n(2),o=n(68),i=n(14),a=r("unscopables"),c=Array.prototype;null==c[a]&&i.f(c,a,{configurable:!0,value:o(null)}),e.exports=function(e){c[a][e]=!0}},function(e,t,n){function r(){}function o(e){return"