[14-01-2020] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων υποψηφιότητας για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για 2 άτομα

Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. με απόφαση του Δ.Σ. ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD Νομού Δράμας για την περιοχή παρέμβασης της Π.Ε. Δράμας. Ειδικότερα, από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρούσας πρόσκλησης μέχρι 31-12-2023, με δυνατότητα παράτασης-ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος (σε περίπτωση παρατάσεως της προθεσμίας ολοκλήρωσης του), με:

  • Έναν/μία (1) Πτυχιούχο Π.Ε. Οικονομικής Σχολής
  • Έναν/μία (1) Πτυχιούχο Π.Ε. Γεωπονικής Σχολής

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα Γραφεία της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. και επιτόπου στα έργα και δράσεις του τοπικού προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα γραφεία της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. στη Δράμα, οδός Κωνσταντινουπόλεως αριθ. 8, Τ.Κ. 66133, μέχρι την Τρίτη 4.2.2020, ώρα 14.00 και με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD Νομού Δράμας του ΠΑΑ 2014-2020» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.


Δείτε περισσότερα:

[23-12-2019] Συνάντηση εργασίας για τα έργα δημόσιου χαρακτήρα του Προγράμματος CLLD / LEADER

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 23.12.2019 η συνάντηση εργασίας με τους εκπροσώπους τον φορέων που έχουν εγκριθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD LEADER Ν. Δράμας για τα έργα δημόσιου χαρακτήρα.

[23-12-2019] Συνάντηση εργασίας για τα έργα δημόσιου χαρακτήρα του Προγράμματος CLLD / LEADER

Από τον γενικό διευθυντή κ. Μανόλη Χατζόπουλο αναλύθηκαν, στο πλαίσιο του διαθέσιμου χρόνου, οι βασικές οδηγίες για την περαιτέρω πορεία των εγκεκριμένων φορέων, ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Αναφέρθηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να συλλέξουν σε πρώτη φάση οι φορείς για να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό η διαδικασία υπογραφής των συμβάσεων υλοποίησης.

Ο πρόεδρος Δ.Σ. της εταιρείας κ. Ανάργυρος Πατακάκης αναφέρθηκε στο έργο που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια εφαρμογής του LEADER στην περιοχή μας από την Αναπτυξιακή Δράμας καθώς και στις ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω του τοπικού προγράμματος.

Ο πρόεδρος της Ε.Δ.Π. CLLD LEADER και Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Δράμας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, παρακίνησε τους παρευρισκόμενους να τηρήσουν τα χρονοδιαγράμματα που θέτει το τοπικό πρόγραμμα για την επιτυχή και γρήγορη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων. Εξήρε τη διάθεση των φορέων να συνδράμουν ο καθένας από τον χώρο του στην τοπική ανάπτυξη της περιοχής της Δράμας. Αναφέρθηκε τέλος στη διάθεση του προσωπικού της Αναπτυξιακής Δράμας να είναι δίπλα στους ενταγμένους φορείς ώστε να προχωρήσουν με γοργά και σωστά βήματα τη διαδικασία ολοκλήρωσης των έργων τους.

[12-12-2019] Στατιστική ανάλυση προτάσεων 1ης Πρόσκλησης για τα ιδιωτικά έργα του Προγράμματος CLLD / LEADER

Μετά την υποβολή των προτάσεων για τα ιδιωτικά έργα του προγράμματος CLLD LEADER, το πλήθος των προτάσεων ανήλθε σε 87 με αιτούμενο προϋπολογισμό 19.949.214,88 ευρώ και δημόσια δαπάνη 11.652.710,64 ευρώ, ενώ ο μέσος όρος του αιτούμενου προϋπολογισμού ανά πρόταση κυμάνθηκε σε 230.000 ευρώ περίπου.

Η κατανομή αυτών ανά δήμο φαίνονται στα παρακάτω γραφήματα:

[29-11-2019] Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης 1ης πρόσκλησης πράξεων Δημόσιου Χαρακτήρα

Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, Υπομέτρο 19.2 «Πράξεις Δημοσίου Χαρακτήρα», του ΠΑΑ 2014-2020, δημοσιοποιώντας τον οριστικό πίνακα κατάταξης.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος της
ΕΔΠ CLLD LEADER

Χρήστος Γεωργιτσόπουλος