[24-11-2019] Δράμα-Ξάνθη-Ροδόπη: Μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον μέσω LEADER

Δίκοπο μαχαίρι είναι οι 87 προτάσειςσυνολικού προϋπολογισμού 19.950.000 ευρώ, που αντιστοιχούν σε δημόσια επιχορήγηση 11.650.000 ευρώ και κατατέθηκαν στην 1η πρόσκληση για τα ιδιωτικά έργα, σύμφωνα με τον Μανόλη Χατζόπουλο, διευθυντή της Αναπτυξιακής Δράμας. Το ποσό αυτό υπερκαλύπτει κατά 379% την προκηρυχθείσα δημόσια δαπάνη, που ανέρχεται στα 3.076.000 ευρώ. «Θα χρειαστούμε πρόσθετη χρηματοδότηση από πλευράς υπουργείου, ώστε να εντάξουμε περισσότερες επενδύσεις».

Σημειώνει ότι το LEADER παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον πανελλαδικά, επομένως απαιτούνται σημαντικά ποσά. «Ενδεχομένως, εάν δεν καλυφθούν οι ανάγκες της περιφέρειας, να μεταφερθεί ένα μέρος προς τις αναπτυξιακές από τη λεγόμενη “μικρή μεταποίηση”» αναφέρει, εξηγώντας ότι το υπουργείο είναι θετικό στη συγκεκριμένη προοπτική, όπως επίσης και στην αύξηση των πόρων.

Πρωταγωνιστούν οι παλιοί

Αξιολογώντας το αντικείμενο των προτάσεων, ο κ. Χατζόπουλος σημειώνει ότι κατανέμονται σε όλους τους τομείς, με ιδιαίτερη βαρύτητα στη μεταποίηση, την παροχή υπηρεσιών, τον τουρισμό.

Απαντώντας σε ερώτηση της «ΥΧ» για τις προτάσεις στον μεταποιητικό τομέα, αναφέρει ορισμένους τίτλους:

  • Μεταποίηση ροδιού από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ροδιού Αγίου Αθανασίου.
  • Δημιουργία μονάδας τυποποίησης και εμπορίας ΑΦΦ.
  • Δημιουργία μονάδας παραγωγής ζωοτροφών.
  • Εκσυγχρονισμός – επέκταση οινοποιείου.
  • Ίδρυση μονάδας παραγωγής αλλαντικών.
  • Εκσυγχρονισμός συσκευαστηρίου πατάτας στο Νευροκόπι.
  • Επέκταση μονάδας ψύξης, αποθήκευσης, διαλογής και συσκευασίας ακτινιδίων.

Οι συνολικές απαιτήσεις στον μεταποιητικό τομέα αθροίζονται σε 1.300.000 ευρώ, ενώ το διαθέσιμο ποσό είναι λιγότερο από το μισό. Το ενδιαφέρον των Δραμινών για επενδύσεις στη μεταποίηση αποδεικνύει τα δυνατά χαρτιά του νομού στον αγροδιατροφικό τομέα. «Οι προτάσεις προέρχονται κύρια από υφιστάμενες επιχειρήσεις που γνωρίζουν την αγορά. Δυστυχώς, λόγω κρίσης, τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε πολλές νέες επενδυτικές προτάσεις».

Κλείνοντας, σχολιάζει πως αν δεν εξευρεθούν επιπλέον πόροι, το επενδυτικό ενδιαφέρον θα μετατραπεί σε απογοήτευση. «Είμαστε χαρούμενοι όταν εντάσσεται και ολοκληρώνεται ένα έργο, όχι όταν έρχεται η πρόταση».


Διαβάστε τη δημοσίευση: Ύπαιθρος Χώρα

[07-11-2019] Οδηγός Επικοινωνίας και Δημοσιότητας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Ο Οδηγός απευθύνεται σε όλους τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων και των Ομάδων Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD, καθώς και στους δικαιούχους των Μέτρων και Δράσεων του ΠΑΑ που υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης κανόνων δημοσιότητας και ισχύει από εδώ και στο εξής χωρίς να αναιρεί τα έως σήμερα προβλεπόμενα στο θεσμικό πλαίσιο και στις προσκλήσεις των σχετικών Μέτρων/Υπομέτρων/Δράσεων.

Οδηγός Επικοινωνίας και Δημοσιότητας του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020

Παρέχονται οδηγίες για την ενιαία ταυτότητα επικοινωνίας του ΠΑΑ 2014-2020 και τους κατ’ ελάχιστον κανόνες που πρέπει να τηρηθούν για κάθε τύπο ενέργειας/δράσης δημοσιότητας και ενημέρωσης του κοινού σχετικά με συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του ΠΑΑ 2014-2020.

Όσον αφορά στους δικαιούχους του ΠΑΑ 2014-2020 οφείλουν, με τη σειρά τους, να ενημερώσουν σχετικά τους αναδόχους που αναλαμβάνουν την υλοποίηση έργου συγχρηματοδοτούμενου από το ΠΑΑ, σχετικά με την υποχρέωση τήρησης των κανόνων δημοσιότητας (ανακοινώσεις, πινακίδες, κ.ά.).

Διαβάστε το έγγραφο: Οδηγός Επικοινωνίας και Δημοσιότητας

[25-10-2019] Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων για την 1η Πρόσκληση για τα ιδιωτικά έργα του Προγράμματος CLLD / LEADER

Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εκ μέρους των επενδυτών για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα! Υποβλήθηκαν 87 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 19.950.000 ευρώ, που αντιστοιχούν σε δημόσια δαπάνη 11.650.000 ευρώ. Το ποσό αυτό υπερκαλύπτει κατά 379% την προκηρυχθείσα δημόσια δαπάνη, που ανέρχεται στα 3.076.000 ευρώ.

Επόμενος στόχος είναι να εξευρεθούν επιπλέον πόροι για να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες προτάσεις, που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τη στρατηγική του προγράμματος LEADER/CLLD Νομού Δράμας.

[08-10-2019] 4η τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Έργων

Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ ανακοινώνει την 4η τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγραμμάτος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2.

Η τροποποίηση αυτή αφορά την παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της ως άνω πρόσκλησης έως 25.10.2019.

Το σύνολο των ανωτέρω αλλαγών φαίνονται παρακάτω, τόσο στην πρόσκληση, όσο και στα σχετικά παραρτήματά της – βλ. νέα έκδοση εγγράφων ως “NEO (08.10.2019)”.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος της
ΕΔΠ CLLD LEADER

Χρήστος Γεωργιτσόπουλος