[12-09-2019] 3η τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Έργων

Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ ανακοινώνει την 3η τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγραμμάτος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2.

Η τροποποίηση αυτή αφορά την παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της ως άνω πρόσκλησης έως 14.10.2019.

Το σύνολο των ανωτέρω αλλαγών φαίνονται παρακάτω, τόσο στην πρόσκληση, όσο και στα σχετικά παραρτήματά της – βλ. νέα έκδοση εγγράφων ως “(12.09.2019)”.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος της
ΕΔΠ CLLD LEADER

Χρήστος Γεωργιτσόπουλος

[07-08-2019] Οδηγίες για την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων

Κατά την 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή Αιτήσεων Στήριξης στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 του Μέτρου 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER Νομού Δράμας, η Αναπτυξιακή Δράμας καλεί ορισμένους δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλλουν συμπληρωματικά στοιχεία για την ορθή εξέταση της αίτησης στήριξής τους.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης της πρότασης, οι εν λόγω δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΑΑ τα αιτούμενα στοιχεία, για τα οποία έχει οριστεί ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική τους υποβολή και να ενημερώσουν σχετικά την Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. με υπογεγραμμένη επιστολή υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων εντός 10 εργάσιμων ημερών δηλαδή από 8/8/2019 έως και 22/8/2019. Αν, εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, δεν έχουν υποβληθεί τα παραπάνω στοιχεία στην υπηρεσία μας, η αξιολόγηση της πρότασης δεν θα προχωρήσει και θα απορριφθεί.

Για διευκόλυνση των απαιτούμενων ενεργειών η εταιρεία μας έχει συντάξει έντυπο οδηγιών, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το δουν εδώ: έντυπο οδηγιών

Αν έχει παρέλθει αρκετός χρόνος από την τελευταία σύνδεση των δικαιούχων στο ΟΠΣΑΑ θα χρειαστεί να αλλαχθεί ο κωδικός πρόσβασης για να γίνει επιτυχώς η είσοδος στην πλατφόρμα.

Μέχρι την Παρασκευή 9/8 θα είναι διαθέσιμος για πληροφορίες σχετικές με την ανάρτηση των στοιχείων στο ΟΠΣΑΑ ο κ. Ζαρρής Γεώργιος (τηλ. 2105275086) από τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών & ΟΠΣΑΑ της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020.

[01-08-2019] 2η τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Έργων

Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ ανακοινώνει την 2η τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγραμμάτος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2.

Η τροποποίηση αυτή αφορά:

1. Προσθήκη επιλέξιμων ΚΑΔ στις υποδράσεις 19.2.2.2 και 19.2.3.1.

2. Προσθήκη σημείωσης / κειμένου «Αν η αίτηση στήριξης αφορά μεταποίηση ή/και συσκευασία/τυποποίηση και εμπορία, τότε η αίτηση δύναται να κατατεθεί στις Υποδράσεις 19.2.3.1 ή 19.2.2.2, ανάλογα με τη φύση του προϊόντος. Προσοχή: Αν η αίτηση στήριξης αφορά αποκλειστικά ΚΑΔ εμπορίας, αυτή κατατίθεται στις αντίστοιχες Υποδράσεις που καλύπτουν τους ΚΑΔ εμπορίας και όχι στις Υποδράσεις 19.2.3.1 ή 19.2.2.2» στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στον οδηγό επιλεξιμότητας – επιλογής κάτω από τον πίνακα των υποδράσεων.

Το σύνολο των ανωτέρω αλλαγών φαίνονται παρακάτω, τόσο στην πρόσκληση, όσο και στα σχετικά παραρτήματά της (βλ. νέα έκδοση εγγράφων ως “(ΝΕΟ 01.08.2019)“.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος της
ΕΔΠ CLLD LEADER

Χρήστος Γεωργιτσόπουλος

[21-06-2019] 1η τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Έργων

Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ ανακοινώνει την 1η τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγραμμάτος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2.

Η τροποποίηση αυτή αφορά:

1. Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της ως άνω πρόσκλησης έως 23.09.2019.

2. Τροποποίηση πεδίου «Δικαιούχοι» της Υποδράσης 19.2.2.6 «Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση των ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής» στην Πρόσκληση και στον Οδηγό επιλεξιμότητας – επιλογής.

3. Διαγραφή από την ανωτέρω πρόσκληση και από τα επισυναπτόμενα σε αυτήν έγγραφα σε οποιαδήποτε αναφορά στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην οικοτεχνία, καθώς και οποιαδήποτε αναφορά σε υποχρέωση των δικαιούχων μεταποίησης προϊόντων ίδιας παραγωγής. 

4. Διαγραφή κριτηρίου «Εξασφάλιση πρώτων υλών (Ποσοστό επί του συνόλου της ποσότητας πρώτης ύλης που ο φορέας έχει εξασφαλίσει από ιδία παραγωγή)» και κατανομή του συντελεστή βαρύτητας σε άλλα κριτήρια. 

5. Τροποποίηση ορισμένων κριτηρίων επιλογής.

6. Προσαρμογή της παραγράφου για δανεισμό και μισθωτήρια με τον ισχύον πλαίσιο (σελ. 11, 14, 26 της Πρόσκλησης)

Το σύνολο των ανωτέρω αλλαγών φαίνονται παρακάτω, τόσο στην πρόσκληση, όσο και στα σχετικά παραρτήματά της (βλ. νέα έκδοση εγγράφων ως “(ΝΕΟ 21.06.2019)“.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος της
ΕΔΠ CLLD LEADER

Χρήστος Γεωργιτσόπουλος