[11-09-2020] Δελτίο τύπου - CLLD LEADER Νομού Δράμας: Έσπασε το ρόδι, ξεκίνησε η υλοποίηση των Δημόσιων Έργων

Ο Δήμος Προσοτσάνης, πρώτος από τους ΟΤΑ του νομού, έσπασε το ρόδι και έλαβε έγκριση δημοπράτησης για το ενταγμένο στο LEADER έργο του με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ» και συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό 272.000,00 €. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί μέσω της Αναπτυξιακής Δράμας ΑΕ που είναι  η Ομάδα Τοπικής Δράσης για το CLLD / LEADER στο νομό  και οι  πόροι προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Το παρόν έργο αφορά την κατασκευή νέου αγωγού μεταφοράς νερού μήκους 3.170 μέτρων από τον υφιστάμενο υδατόπυργο του οικισμού Νεροφράκτη σε υφιστάμενο φρεάτιο του δικτύου ύδρευσης στα όρια του οικισμού Μαυρολεύκη.  Το επόμενο διάστημα ο Δήμος Προσοτσάνης θα προβεί στη δημοπράτηση του έργου και μετά την ανάδειξη του αναδόχου και την υπογραφή της σύμβασης θα ξεκινήσει η κατασκευή του.

Το ανωτέρω έργο είναι ένα από τα πέντε (5) ενταγμένα στο LEADER έργα τα οποία θα υλοποιηθούν από τους Δήμους στο νομό και ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 1.121.469,71 €. Πέραν αυτών υπάρχουν ακόμη δέκα οκτώ (18) έργα υλοποιούμενα από το Επιμελητήριο Δράμας, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, πολιτιστικούς συλλόγους, το νομικό πρόσωπο Δήμου Προσοτσάνης, τον κυνηγετικό σύλλογο Δράμας, το φιλοζωικό σύλλογο Δοξάτου, τους Οψόμεθα  και την Ελληνική Αστυνομία. Οι διαδικασίες υλοποίησης έχουν ξεκινήσει για το σύνολο των έργων και το επόμενο διάστημα θα πληθαίνουν οι δημοπρατήσεις από τους φορείς του δημοσίου  και οι αγορές εξοπλισμού από τους πολιτιστικούς και λοιπούς συλλόγους. Ο συνολικός προϋπολογισμός των 23 έργων δημόσιου χαρακτήρα που είναι ενταγμένα στο τοπικό πρόγραμμα CLLD / LEADER νομού Δράμας ανέρχεται σε 2.046.592,19 €.

Υδατόπυργος

[07-09-2020] Ολοκλήρωση αξιολόγησης - ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθ. 1/ΠΡΑΚΤ.35/5-8-2020 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) CLLD/LEADER Νομού Δράμας εγκρίθηκε και ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αξιολόγησης και συντάχθηκαν οι προσωρινοί πίνακες των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης (Αριθμ. 40/20-03-2019) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Υπομέτρου 19.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER Νομού Δράμας. Ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων απεστάλη στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία μετά την διενέργεια του δειγματοληπτικού ελέγχου μας ενημέρωσε, με την υπ’ αριθμ. 3979/03-09-2020 απόφασή της, ότι δεν προέκυψαν ευρήματα.

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με την ΥΑ 13214/30.11.2017/Άρθρο 9 παρ.14, 16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γίνεται κοινοποίηση του πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων, ο οποίος θα οριστικοποιηθεί μετά την εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών/ενστάσεων και την οριστικοποίηση της βαθμολογικής ακολουθίας των δικαιούχων.

Ο καθορισμός του επί πλέον αριθμού προς χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων θα πραγματοποιηθεί, μετά από νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) CLLD/LEADER Νομού Δράμας, λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους ανά υποδράση και την απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων σε συνέχεια του αιτήματός μας για την αύξηση των διαθέσιμων πόρων του τοπικού προγράμματος προκειμένου να χρηματοδοτηθούν το δυνατόν περισσότερες  επενδυτικές προτάσεις, που αξιολογήθηκαν ως «Παραδεκτή (Δεν εντάσσεται λόγω έλλειψης πόρων)».

Επισημαίνεται ότι το φύλλο αξιολόγησης κριτηρίων επιλεξιμότητας, το φύλλο αξιολόγησης κριτηρίων επιλογής, το χρηματοδοτικό σχήμα και ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου είναι αναρτημένα στο ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr) και δύναστε να έχετε πρόσβαση με τους κωδικούς σας, επιλέγοντας την αίτηση στήριξης που έχετε υποβάλλει στο τοπικό μας πρόγραμμα.

Η διαδικασία γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων στους δικαιούχους έχει ως εξής:

  • ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ του πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων και των οδηγιών υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής/ένστασης.
  • αποστολή του πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων, του φύλλου αξιολόγησης, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και των οδηγιών υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής/ένστασης στα e-mails των δικαιούχων, όπως αυτά δηλώθηκαν στην αίτηση στήριξης. Οι χρήστες των e-mails παρακαλούνται όπως αποστείλουν αποδεικτικό παραλαβής.

Επί του προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων δίδεται  δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς  προσφυγής -ένστασης, εντός 15 (δεκαπέντε) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησής του (αποστολή με e-mail), με βάση το αποδεικτικό παραλαβής. Η ενδικοφανής προσφυγή-ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr) με την ανάλογη τεκμηρίωση και επισυνάπτοντας τυχόν δικαιολογητικά από την Τρίτη 08-09-2020 και ώρα 09:00 μέχρι την Τρίτη 22-09-2020 και ώρα 15:00. Οι οδηγίες για την υποβολή της προσφυγής είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ www.aned.gr.

Μετά την οριστικοποίηση της προσφυγής στο ΠΣΚΕ το εκτυπωμένο αποδεικτικό κατάθεσης μαζί με δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται) αποστέλεται ή κατατίθεται στην ΟΤΔ Αναπτυξιακή Δράμας ΑΕ, την επομένη της ηλεκτρονικής υποβολής (σφραγίδα ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής).

Η προσφυγή θα εξετασθεί από την Επιτροπή Ενδικοφανών Προσφυγών εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήξης των προσφυγών δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 02-10-2020.

Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω πίνακας αποτελεσμάτων θεωρείται προσωρινός και η οριστικοποίησή του θα προέλθει ύστερα από την εξέταση των τυχόν υποβληθεισών προσφυγών, λαμβανομένης υπόψη της οριστικοποίησης της βαθμολογικής ακολουθίας των δυνητικών δικαιούχων και τη διαθεσιμότητα των οικονομικών πόρων ανά υποδράση.

Σημειώνεται ότι το αίτημα από την ΟΤΔ προς την  ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 για τη χορήγηση υπερδέσμευσης (πρόσθετης χρηματοδότησης) ανέρχεται σε 3.536.906,54 ευρώ, προκύπτει από συγκεκριμένο αλγόριθμο του Υπουργείου και αναμένεται η έγκρισή του.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να υλοποιήσετε το επενδυτικό σας σχέδιο παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε υπεύθυνη δήλωση απόσυρσης της αίτησης στήριξης, με γνήσιο υπογραφής, αναφέροντας τους λόγους απόσυρσης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της ΟΤΔ επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 8, Δράμα ή τηλεφωνικά στο 2521047610 τις εργάσιμες ημέρες από 9:00 μέχρι 15:00.

[19-03-2020] Ανακοίνωση για προμήθεια ειδών πληροφορικής (υλικών και λογισμικών) και υπηρεσιών

Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Δράμας που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση (µε κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη προσφορά) για προμήθεια ειδών πληροφορικής (υλικών και λογισμικών) και υπηρεσιών. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται και δεν θα ξεπεράσει το ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ (19.560,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. δυνάµει της υπ’ αριθ. 1.4.3/ΠΡΑΚΤ.299/13-3-2020 απόφασης του ∆.Σ. της εταιρείας.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση

[13-03-2020] Ενημέρωση για τον κορονοϊό

Επείγουσα ανακοίνωση για κορονοϊό

Από σήμερα 13/3/2020 η Αναπτυξιακή Δράμας με αίσθημα ευθύνης προς την τοπική κοινωνία και με γνώμονα τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων της και την προστασία της δημόσιας υγείας λαμβάνει έκτακτα μέτρα προστασίας από την πανδημία του κορονοϊού.

Οι πολίτες και οι συνεργάτες της εταιρείας να μην προσέρχονται στα γραφεία μας, παρά μόνο για τις απολύτως αναγκαίες και επείγουσες υποθέσεις.

Η εξυπηρέτηση θα γίνεται με τηλεφωνική και ηλεκτρονική υποστήριξη, χωρίς φυσική παρουσία, έως την άρση των μέτρων για την διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Τηλέφωνα: 2521047610 & 2521047611
Fax: 2521047612
Email: aned@otenet.gr
Facebook: https://www.facebook.com/anedae

Skip to content