Οι στόχοι του Κ.Υ.Ε.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την εύρυθμη λειτουργία του Κ.Υ.Ε. είναι:

  • Η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
  • Η ισότιμη, ισόποση, έγκαιρη και έγκυρη  διάχυση της πληροφόρησης σε όλους τους ενδιαφερόμενους.
  • Η αξιοποίηση με το καλύτερο δυνατό τρόπο όλων των επενδυτικών ευκαιριών του Νομού, με απώτερο σκοπό την  προώθηση παραγωγικών και ανταγωνιστικών επενδύσεων.
  • Η μεγαλύτερη και αποδοτικότερη απορρόφηση διαθέσιμων κονδυλίων.
  • Η καταπολέμηση της ανεργίας με τη δημιουργία νέων θέσεων σε υπάρχουσες και υπό ίδρυση νέες επιχειρήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες

  • Γραφείο 454 στον 4ο όροφο της Νομαρχίας Δράμας
  • Γραμμή επικοινωνίας: 25210 62454
  • Ηλεκτρονική διεύθυνση: kye@drama.gr
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD Ν. ΔΡΑΜΑΣ
Το επόμενο διάστημα θα ενεργοποιηθούν οι σύνδεσμοι για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων ιδιωτικών έργων
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΙΔΕΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

στα πλαίσια της επικείμενης πρόσκλησης ιδιωτικών έργων του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του Nομού Δράμας
Κατάθεση ιδέας