2018

Πρόσκληση σύγκλισης ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2018
Έκθεση διαχείρισης χρήσης 2018


2017

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2017
Πρόσκληση σύγκλισης ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης


2016

► Χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2016
► Πρόσκληση σύγκλισης ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης
► Πρόσκληση για άσκηση δικαιώματος προτίμησης των Μετόχων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που αποφασίστηκε από την 12/12/2016 Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
► Πρόσκληση σύγκλισης έκτακτης γενικής συνέλευσης


2015

► Χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2015
► Πρόσκληση σύγκλισης ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης


2014

► Ισολογισμός 2014
► Πρόσκληση σύγκλισης ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης


2013

► Ισολογισμός 2013
► Πρόσκληση σύγκλισης ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης


2012

► Ισολογισμός 2012
► Πρόσκληση σύγκλισης ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης