2019

Πρόσκληση σύγκλισης έκτακτης γενικής συνέλευσης

2018

Πρόσκληση σύγκλισης ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2018
Έκθεση διαχείρισης χρήσης 2018


2017

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2017
Πρόσκληση σύγκλισης ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης


2016

► Χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2016
► Πρόσκληση σύγκλισης ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης
► Πρόσκληση για άσκηση δικαιώματος προτίμησης των Μετόχων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που αποφασίστηκε από την 12/12/2016 Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
► Πρόσκληση σύγκλισης έκτακτης γενικής συνέλευσης


2015

► Χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2015
► Πρόσκληση σύγκλισης ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης


2014

► Ισολογισμός 2014
► Πρόσκληση σύγκλισης ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης


2013

► Ισολογισμός 2013
► Πρόσκληση σύγκλισης ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης


2012

► Ισολογισμός 2012
► Πρόσκληση σύγκλισης ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης