Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων στα πλαίσια της 4ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού προγράμματος του Άξονα 4 (Προσέγγιση Leader) για το Νομό Δράμας και την επεξεργασία του πρωτοκόλλου παραλαβής καταλήξαμε στον παρακάτω προσωρινό συνοπτικό πίνακα:

Δράσεις Άξονα 4

Τίτλος

Αριθμός Υποβληθέντων Επενδυτικών Σχεδίων

Διαθέσιμη Δ.Δ. (σε €)

Αιτούμενη Δ.Δ. (σε €)

Διαφορά αιτούμενης – διαθέσιμης Δ.Δ. (σε €)

Αιτούμενος Προϋπ/σμός (σε €)

L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

6

200.000,00

677.870,04

477.870,04

1.355.740,07

L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων

10

460.000,00

1.474.941,57

1.014.941,57

2.458.235,95

L312-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

15

199.990,00

1.162.557,82

962.567,82

1.937.596,36

L312-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση

3

150.041,43

361.274,40

211.232,97

602.124,00

L313-4 Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών

1

30.000,00

16.878,53

-13.121,47

24.112,19

L313-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής

4

65.164,39

126.487,82

61.323,43

210.813,03

L321-2 Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λπ.

4

160.569,24

443.111,91

282.542,67

443.111,91

L322-1 Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων

0

70.000,00

0,00

70.000,00

0,00

L323-5 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών

11

100.000,00

169.453,95

69.453,95

225.938,60

ΣΥΝΟΛΑ

 

54

1.435.765,06

4.432.576,03

2.996.810,97

7.257.672,11

Διαπιστώσαμε λοιπόν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον (όπως άλλωστε είχαμε κοινοποιήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα μέσω ανακοινώσεων στα ΜΜΕ, στην ιστοσελίδα μας και στα social media) και υποβλήθηκαν τελικά 54 επενδυτικές προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 7.257.672,11 ευρώ με αντιστοιχούσα αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 4.432.576,03 ευρώ, τριπλάσια της διαθέσιμης/εγκεκριμένης.
Οι προτάσεις αυτές θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων. Η Επιτροπή αυτή θα υποβάλει σχετικές εισηγήσεις στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER 2007-2013, η οποία και θα λάβει τις τελικές αποφάσεις ένταξης των επενδύσεων στο πρόγραμμα.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, καθώς και το αναλυτικό δελτίο αξιολόγησης κάθε πρότασης θα κοινοποιηθούν με συστημένη επιστολή στους υποψήφιους ενδιαφερόμενους, οπότε και θα ακολουθήσει η διαδικασία εξέτασης ενδεχόμενων ενστάσεων και υπογραφής των συμβάσεων για την έναρξη υλοποίησης των επενδύσεων. Η αξιολόγηση θα ξεκινήσει άμεσα και νεότερα για την εξέλιξή της θα ανακοινώνονται μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας www.aned.gr αλλά και σχετικών δελτίων στον τοπικό τύπο.

[16-04-2015] 54 προτάσεις ιδιωτικών επενδύσεων και έργων δημόσιου χαρακτήρα υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 4ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το τοπικό πρόγραμμα του Άξονα 4 (προσέγγιση Leader) Νομού Δράμας
Ετικέτες: