Η Αναπτυξιακή Δράμας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) και φορέας υλοποίησης του τοπικού προγράμματος του Άξονα 4 – Προσέγγιση LEADER Νομού Δράμας του Εθνικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007-2013, προχώρησε από 4 Φεβρουαρίου 2015 στην 4η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων ήταν αρχικά η 7η Απριλίου 2015, η οποία όμως, μετά από σχετική απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) LEADER Νομού Δράμας που είναι το αρμόδιο όργανο λήψης αποφάσεων του προγράμματος, παρατάθηκε για μερικές επιπλέον ημέρες, ήτοι έως την 15η Απριλίου 2015.

Η πρόσκληση αφορούσε δράσεις ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα στο πλαίσιο του Μέτρου 41: «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.265.419,42 ευρώ και συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 1.435.765,06 ευρώ.

Περιοχή εφαρμογής των δράσεων είναι οι Δήμοι Δοξάτου, Δράμας (πλην της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας), Παρανεστίου (για τη Δημοτική Ενότητα Νικηφόρου), και Προσοτσάνης.

Η διαδικασία υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ολοκληρώθηκε σήμερα 15η Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη.

Υποβλήθηκαν τελικά 54 επενδυτικές προτάσεις, κατανεμημένες ανά δράση στον κάτωθι πίνακα:

Δράσεις Άξονα 4

Αριθμός Υποβληθέντων Επενδυτικών  Σχεδίων

Διαθέσιμη Δ.Δ.
με την 4η Πρόσκληση

L123-α_ Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

6

200.000,00

L312-1_ Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων

10

460.000,00

L312-2_ Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

15

199.990,00

L312-3_ Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση

3

150.041,43

L313-4_ Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών

1

30.000,00

L313-6_Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής

4

65.164,39

L321-2_ Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λπ.

4

160.569,24

L322-1_ Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων

70.000,00

L323-5_ Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών

11

100.000,00

ΣΥΝΟΛΑ

54

1.435.765,06

Τα ποσά του προϋπολογισμού και της αιτούμενης δημόσιας δαπάνης των υποβληθεισών επενδυτικών προτάσεων θα προκύψουν μετά την αποσφράγιση των φακέλων.

Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν θα αξιολογηθούν από επιτροπή που συγκροτήθηκε με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) LEADER, σύμφωνα με συγκεκριμένη διαδικασία και κριτήρια επιλογής και θα καταταχθούν κατά υπομέτρο και δράση σε πίνακες προτεραιότητας.

Η αξιολόγηση θα ξεκινήσει άμεσα και νεότερα για την εξέλιξή της θα ανακοινώνονται μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας αλλά και σχετικών δελτίων στον τοπικό τύπο.

[15-04-2015] Ολοκλήρωση υποβολής επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της 4ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το τοπικό πρόγραμμα του Άξονα 4 (προσέγγιση Leader) Νομού Δράμας
Ετικέτες: