Η Αναπτυξιακή Δράμας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) και υπεύθυνος φορέας υλοποίησης του τοπικού προγράμματος του Άξονα 4 του Π.Α.Α. (Προσέγγιση LEADER) για το Νομό Δράμας, προχώρησε στις 3 Φεβρουαρίου 2015 στην 4η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων από ενδιαφερόμενους επενδυτές. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων ήταν η 7η Απριλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30.

Με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) LEADER Νομού Δράμας, που είναι το αρμόδιο όργανο λήψης αποφάσεων του προγράμματος, και η οποία λήφθηκε στην από 23 Μαρτίου 2015 συνεδρίαση της Επιτροπής, αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής των επενδυτικών προτάσεων στο πλαίσιο της 4ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως την 15η Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30.

[23-03-2015] Παράταση προθεσμίας υποβολής επενδυτικών προτάσεων
Ετικέτες:            
Skip to content