Η Αναπτυξιακή Δράμας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) και φορέας υλοποίησης του τοπικού προγράμματος του Άξονα 4 – Προσέγγιση LEADER Νομού Δράμας του Εθνικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007-2013, ενημερώνει ότι υπογράφηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κο Γεώργιο Καρασμάνη η με αριθμό πρωτοκόλλου 25200/9-12-2014 απόφαση πρόσθετης κατανομής ύψους 1.000.000 ευρώ, η οποία θα ενσωματωθεί στο τοπικό πρόγραμμα και στην επικείμενη 4η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Την Δευτέρα 15/12/2014 συνεδρίασε η Επιτροπή Διαχείρισης Leader για να οριστικοποιήσει την κατανομή της πρόσθετης χρηματοδότησης στις δράσεις του προγράμματος και κατά συνέπεια και στην επικείμενη 4η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η Επιτροπή μετά από διεξοδική συζήτηση κατέληξε στην κατανομή και στην έγκριση της 4ης πρόσκλησης, η οποία θα αποσταλεί στην ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα για την τελική έγκριση.

Αμέσως μετά την έγκριση της ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, η Αναπτυξιακή Δράμας θα προχωρήσει στην 4η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του προγράμματος. Το διαθέσιμο ποσό δημόσια δαπάνης ανέρχεται σε 1.435.775,06 ευρώ με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 2.265.436,08 ευρώ και κατανέμεται σε δράσεις σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα. Είναι πιθανό τα ποσά να αυξηθούν σημαντικά λόγω των εκπτώσεων που προκύπτουν από την υλοποίηση των δημόσιων έργων.

Αφορούν κυρίως δράσεις ιδιωτικού τομέα και είναι επιθυμητό να υπάρξουν ώριμες προτάσεις για άμεση υλοποίηση με δεδομένο τα στενά πλέον χρονικά όρια υλοποίησης του προγράμματος. Με τα σημερινά ισχύοντα οι επενδύσεις πρέπει να ολοκληρωθούν και αποπληρωθούν μέχρι 31/12/2015.

Δράση

Εκτιμώμενος Προϋπ/σμός (€)

Δημόσια Δαπάνη (€)

Ποσοστό Ενίσχυσης (%)

L123-α_ Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

400.000,00

200.000,00

50

L312-1_Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων

766.666,67

460.000,00

60

L312-2_Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

333.333,33

200.000,00

60

L312-3_Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση

250.069,05

150.041,43

60

L313-4_Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών

42.857,14

30.000,00

70

L313-6_Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής

108.607,32

65.164,39

60

L321-2_Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κλπ.

160.569,24

160.569,24

100

L322-1_ Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων

70.000,00

70.000,00

100

L323-5_Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών

133.333,33

100.000,00

75

ΣΥΝΟΛΑ

2.265.436,08

1.435.775,06

 

[15-12-2014] Άξονας 4: πρόσθετη χρηματοδότηση 1.000.000 ευρώ
Ετικέτες:        
Skip to content