Μετά την υποβολή των προτάσεων για τα ιδιωτικά έργα του προγράμματος CLLD LEADER, το πλήθος των προτάσεων ανήλθε σε 87 με αιτούμενο προϋπολογισμό 19.949.214,88 ευρώ και δημόσια δαπάνη 11.652.710,64 ευρώ, ενώ ο μέσος όρος του αιτούμενου προϋπολογισμού ανά πρόταση κυμάνθηκε σε 230.000 ευρώ περίπου.

Η κατανομή αυτών ανά δήμο φαίνονται στα παρακάτω γραφήματα:

[12-12-2019] Στατιστική ανάλυση προτάσεων 1ης Πρόσκλησης για τα ιδιωτικά έργα του Προγράμματος CLLD / LEADER
Ετικέτες:    
Skip to content