Ο Οδηγός απευθύνεται σε όλους τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων και των Ομάδων Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD, καθώς και στους δικαιούχους των Μέτρων και Δράσεων του ΠΑΑ που υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης κανόνων δημοσιότητας και ισχύει από εδώ και στο εξής χωρίς να αναιρεί τα έως σήμερα προβλεπόμενα στο θεσμικό πλαίσιο και στις προσκλήσεις των σχετικών Μέτρων/Υπομέτρων/Δράσεων.

Οδηγός Επικοινωνίας και Δημοσιότητας του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020

Παρέχονται οδηγίες για την ενιαία ταυτότητα επικοινωνίας του ΠΑΑ 2014-2020 και τους κατ’ ελάχιστον κανόνες που πρέπει να τηρηθούν για κάθε τύπο ενέργειας/δράσης δημοσιότητας και ενημέρωσης του κοινού σχετικά με συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του ΠΑΑ 2014-2020.

Όσον αφορά στους δικαιούχους του ΠΑΑ 2014-2020 οφείλουν, με τη σειρά τους, να ενημερώσουν σχετικά τους αναδόχους που αναλαμβάνουν την υλοποίηση έργου συγχρηματοδοτούμενου από το ΠΑΑ, σχετικά με την υποχρέωση τήρησης των κανόνων δημοσιότητας (ανακοινώσεις, πινακίδες, κ.ά.).

Διαβάστε το έγγραφο: Οδηγός Επικοινωνίας και Δημοσιότητας

[07-11-2019] Οδηγός Επικοινωνίας και Δημοσιότητας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Ετικέτες:    
Skip to content