Κατά την 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή Αιτήσεων Στήριξης στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 του Μέτρου 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER Νομού Δράμας, η Αναπτυξιακή Δράμας καλεί ορισμένους δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλλουν συμπληρωματικά στοιχεία για την ορθή εξέταση της αίτησης στήριξής τους.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης της πρότασης, οι εν λόγω δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΑΑ τα αιτούμενα στοιχεία, για τα οποία έχει οριστεί ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική τους υποβολή και να ενημερώσουν σχετικά την Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. με υπογεγραμμένη επιστολή υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων εντός 10 εργάσιμων ημερών δηλαδή από 8/8/2019 έως και 22/8/2019. Αν, εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, δεν έχουν υποβληθεί τα παραπάνω στοιχεία στην υπηρεσία μας, η αξιολόγηση της πρότασης δεν θα προχωρήσει και θα απορριφθεί.

Για διευκόλυνση των απαιτούμενων ενεργειών η εταιρεία μας έχει συντάξει έντυπο οδηγιών, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το δουν εδώ: έντυπο οδηγιών

Αν έχει παρέλθει αρκετός χρόνος από την τελευταία σύνδεση των δικαιούχων στο ΟΠΣΑΑ θα χρειαστεί να αλλαχθεί ο κωδικός πρόσβασης για να γίνει επιτυχώς η είσοδος στην πλατφόρμα.

Μέχρι την Παρασκευή 9/8 θα είναι διαθέσιμος για πληροφορίες σχετικές με την ανάρτηση των στοιχείων στο ΟΠΣΑΑ ο κ. Ζαρρής Γεώργιος (τηλ. 2105275086) από τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών & ΟΠΣΑΑ της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020.

[07-08-2019] Οδηγίες για την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων
Ετικέτες:            
Skip to content