Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ ανακοινώνει την 1η τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγραμμάτος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2.

Η τροποποίηση αυτή αφορά:

1. Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της ως άνω πρόσκλησης έως 23.09.2019.

2. Τροποποίηση πεδίου «Δικαιούχοι» της Υποδράσης 19.2.2.6 «Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση των ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής» στην Πρόσκληση και στον Οδηγό επιλεξιμότητας – επιλογής.

3. Διαγραφή από την ανωτέρω πρόσκληση και από τα επισυναπτόμενα σε αυτήν έγγραφα σε οποιαδήποτε αναφορά στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην οικοτεχνία, καθώς και οποιαδήποτε αναφορά σε υποχρέωση των δικαιούχων μεταποίησης προϊόντων ίδιας παραγωγής. 

4. Διαγραφή κριτηρίου «Εξασφάλιση πρώτων υλών (Ποσοστό επί του συνόλου της ποσότητας πρώτης ύλης που ο φορέας έχει εξασφαλίσει από ιδία παραγωγή)» και κατανομή του συντελεστή βαρύτητας σε άλλα κριτήρια. 

5. Τροποποίηση ορισμένων κριτηρίων επιλογής.

6. Προσαρμογή της παραγράφου για δανεισμό και μισθωτήρια με τον ισχύον πλαίσιο (σελ. 11, 14, 26 της Πρόσκλησης)

Το σύνολο των ανωτέρω αλλαγών φαίνονται παρακάτω, τόσο στην πρόσκληση, όσο και στα σχετικά παραρτήματά της (βλ. νέα έκδοση εγγράφων ως “(ΝΕΟ 21.06.2019)“.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος της
ΕΔΠ CLLD LEADER

Χρήστος Γεωργιτσόπουλος

[21-06-2019] 1η τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Έργων
Ετικέτες:    
Skip to content