Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. έχοντας υπόψη:

  1. Την με αρ. πρωτ. 1.2/ΠΡΑΚΤ.7/27.02.2018 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER Ν. Δράμας,
  2. Το με αρ. πρωτ. 675/19.03.2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με το οποίο δόθηκε η σύμφωνη γνώμη επί του σχεδίου πρόσκλησης της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) προς τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή αιτήσεων στήριξης.
  3. Την με αρ. πρωτ. 2/ΠΡΑΚΤ.10/30.05.2018 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER Ν. Δράμας,
  4. Την με αρ. πρωτ. 2/ΠΡΑΚΤ.13/27.08.2018 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER Ν. Δράμας
  5. Την με αρ. πρωτ. 3/ΠΡΑΚΤ.15/04.10.2018 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER Ν. Δράμας.

Ανακοινώνει την 3η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 108/30.03.2018 πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα) του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Δράμας σε ότι αφορά την παράγραφο 5.3 και ειδικότερα την ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης και της κατάθεσης του «φυσικού φακέλου». Ειδικότερα η παράγραφος 5.3 τροποποιείται ως εξής:

5.3 Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 03/04/2018.

5.3 Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 5/11/2018.

Επισημαίνεται ότι όλα τα δικαιολογητικά και έγγραφα θα πρέπει να έχουν ημερομηνία έως την Δευτέρα 5/11/2018 και δίδεται προθεσμία για να κατατεθεί ο «φυσικός φάκελος», δηλαδή η πρωτότυπη αίτηση στήριξης, τα πρωτότυπα έγγραφα και τα αντίγραφα που συνοδεύουν και τεκμηριώνουν την αίτηση στήριξης έως τη Δευτέρα 12/11/2018 και ώρα 14:00.

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣΑΑ.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER Ν. Δράμας

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ

[11-10-2018] 3η τροποποίηση της υπ' αριθμ. 108/30.03.2018 Πρόσκλησης (παράταση μέχρι 5/11/2018)
Ετικέτες:    
Μετάβαση στο περιεχόμενο