Διευκρινιστική ανακοίνωση για το απαραίτητο δικαιολογητικό «Απόσπασμα επιχειρησιακού προγράμματος ή εισήγηση Υπηρεσίας και απόφαση Δ.Σ.», το οποίο περιλαμβάνεται στον «Οδηγό Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Στήριξης»

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι ενημερώνονται ότι με το παρόν δικαιολογητικό εξετάζεται εάν η πράξη προβλέπεται στο σχετικό περιφερειακό ή δημοτικό σχεδιασμό (στα επιχειρησιακά προγράμματα Περιφερειών / Δήμων). Για την εξέταση του κριτηρίου υποβάλλεται από το δυνητικό δικαιούχο σχετικό απόσπασμα του επιχειρησιακού προγράμματος Περιφέρειας/Δήμου, ενώ στην περίπτωση που δεν έχει εκπονηθεί επιχειρησιακό πρόγραμμα ή που σε αυτό δεν περιλαμβάνεται η προτεινόμενη πράξη, γίνεται αποδεκτή η υποβολή απόφασης του Δημοτικού / Περιφερειακού Συμβουλίου, με την οποία θα δεσμεύεται για την ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όταν αυτό εκπονηθεί / τροποποιηθεί. Η Απόφαση αυτή θα εκδίδεται μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του δυνητικού δικαιούχου στην οποία θα αναλύεται η σκοπιμότητα της προτεινόμενης πράξης.

Για τους ιδιωτικούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, απαιτείται απόφαση ΔΣ η οποία βεβαιώνει ότι η πράξη εξυπηρετεί με άμεση ή έμμεσο τρόπο την τοπική κοινωνία και συμβάλλει στην ανάπτυξη αυτής.

[27-08-2018] Διευκρινιστική ανακοίνωση για το απαραίτητο δικαιολογητικό «Απόσπασμα επιχειρησιακού προγράμματος ή εισήγηση Υπηρεσίας και απόφαση Δ.Σ.»
Ετικέτες: