Έξι στελέχη από την εταιρεία μας παρευρέθηκαν σε ειδική εκπαίδευση στις θεματικές ενότητες «Εργαστήριο Μεθοδολογίας Διαχείρισης Έργου» και «Κρατικές Ενισχύσεις» που διοργανώθηκε στις 2-4 Μαΐου 2018 στη Θεσσαλονίκη.

Η εκπαίδευση απευθύνθηκε στα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.Περ. της Βόρειας Ελλάδας και τις αντίστοιχες Αναπτυξιακές Εταιρείες που υλοποιούν δράσεις του Π.Α.Α. 2014-2020 και διοργανώθηκε από τη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ.).

Στην πρώτη εκπαιδευτική ενότητα έγινε μια εισαγωγή των συμμετεχόντων στη Διοίκηση Έργου στην ιστορία, τα οργανωτικά μοντέλα, τους ρόλους και τις  μεθόδους διαχείρισης. Επιπλέον, σε μορφή εργαστηρίου εξετάστηκαν οι έννοιες τις στοχοθεσίας και των οροσήμων, της δομής ανάλυσης εργασιών και εξειδίκευσης του πακέτου εργασίας.

Στη δεύτερη εκπαιδευτική ενότητα που αφορά τις Κρατικές Ενισχύσεις παρουσιάστηκαν οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

  • Έννοια της Κρατικής Ενίσχυσης Διαδικασίες
  • Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός
  • Προβληματικές επιχειρήσεις
  • Έννοια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
  • Κανονισμός ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De minimis)
  • Παρουσίαση απλοποιημένης πρόσκλησης
  • Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)

Στόχος του σεμιναρίου ήταν να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις για τη διαχείριση και τη σωστή υλοποίηση των έργων και να εμβαθύνουν στις έννοιες των Κρατικών Ενισχύσεων.

[09-05-2018] Ειδική εκπαίδευση για το CLLD/LEADER για στελέχη των Αναπτυξιακών Εταιρειών
Ετικέτες:        
Μετάβαση στο περιεχόμενο