Η Ζ. ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΜΑ» που υλοποιεί την Πράξη «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΔΡΑΜΑΣ», επιθυμεί να προβεί στη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου με εκπαιδευτές ενηλίκων για την παροχή εκπαιδευτικού έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης των Δράσεων:

Δράση 22: Συνοδευτική επιμόρφωση απόκτησης οριζόντιων προσόντων πριν την πρόσληψη

Δράση 23: Συνοδευτική επιμόρφωση απόκτησης οριζόντιων προσόντων επιχειρηματικότητας

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΜΑ» με Συντονιστή Εταίρο την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Απασχόλησης και Ανάπτυξης Νομού Δράμας “Επι-μένουμε Δράμα”, υλοποιεί την Πράξη «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΔΡΑΜΑΣ» (κωδ. MIS 376921) στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας», της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013.

Η Πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής συναφούς αντικειμένου με τις θεματικές ενότητες των σεμιναρίων, όπως αποτυπώνονται στην αναλυτική ανακοίνωση που επισυνάπτεται. Η εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων θα συνεκτιμηθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν Βιογραφικά Σημειώματα από την ημέρα δημοσίευσης της ανακοίνωσης έως τις 6/3/2014 και ώρα 16:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν τον κ. Πρόδρομο Βαδράτσικα στο τηλ. 2310 403371 (εσωτ. 102) κατά τις ώρες 10:00-16:00. Στην αναλυτική ανακοίνωση αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υποβολή φακέλων των ενδιαφερομένων.


Δείτε την αναλυτική ανακοίνωση

[25-02-2014] Ανακοίνωση για εκπαιδευτές ενηλίκων
Ετικέτες:    
Μετάβαση στο περιεχόμενο