Η Αναπτυξιακή Δράμας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) και φορέας υλοποίησης του τοπικού προγράμματος του Άξονα 4 – Προσέγγιση LEADER Νομού Δράμας του Εθνικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007-2013, ενημερώνει ότι υλοποιούνται με κανονικούς ρυθμούς τα ενταγμένα έργα από την 1η και 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του προγράμματος LEADER Νομού Δράμας. Οι 38 συνολικά επενδυτές προχωρούν στην υλοποίηση των έργων τους, ενώ οι 16 έχουν ήδη πραγματοποιήσει πιστοποιήσεις των δαπανών τους, εισπράττοντας επιχορήγηση συνολικού ύψους 1.346.413,17 ευρώ. Εντός του Μαρτίου ακόμη ένας επενδυτής θα εισπράξει την αναλογούσα επιχορήγηση ύψους 122.776.53 ευρώ.

Στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος υποβλήθηκαν 18 επενδυτικές προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 2.049.402,37 ευρώ και συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 1.698.346,43 ευρώ, οι οποίες αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με συγκεκριμένη διαδικασία, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων επιλεξιμότητας (ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια) και κριτηρίων επιλογής (βαθμολογούμενα κριτήρια) ανάλογα με το είδος της προκηρυσσόμενης δράσης.

Με την υπ’ αριθ. 3563/5-3-2014 απόφαση της ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα εγκρίθηκε η προτεινόμενη 4η τροποποίηση του τοπικού προγράμματος του Άξονα 4 – Προσέγγιση LEADER Νομού Δράμας, με την οποία μεταφέρθηκαν πόροι στις δράσεις όπου εκδηλώθηκε μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον κατά την 3η πρόσκληση, το οποίο δεν ήταν δυνατό να εξυπηρετηθεί με τα εγκεκριμένα διαθέσιμα κονδύλια των δράσεων αυτών. Η εγκριθείσα αναμόρφωση μας παρέχει τη δυνατότητα ένταξης μεγαλύτερου αριθμού επενδυτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος.

Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) LEADER Νομού Δράμας που είναι το αρμόδιο όργανο λήψης αποφάσεων του προγράμματος, με την υπ’ αριθ. 2/ΠΡΑΚΤ.38/11-3-2014 απόφασή της, επικύρωσε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή δικαιούχων στο τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης LEADER.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, 16 επενδυτικά σχέδια πληρούν τις προϋποθέσεις για ένταξη στο τοπικό πρόγραμμα, 1 επενδυτικό σχέδιο δεν πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης και 1 υποψήφιος επενδυτής παραιτήθηκε ο ίδιος από την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου για προσωπικούς λόγους. Από τα 16 επενδυτικά σχέδια τα 14 προτείνονται για ένταξη ενώ 2 επενδυτικές προτάσεις παραμένουν επιλαχούσες και κατά πάσα πιθανότητα θα ενταχθούν αργότερα από τις εκπτώσεις που θα προκύψουν κατά τη δημοπράτηση των δημοσίων έργων.

Η πρόταση της ΕΔΠ LEADER Νομού Δράμας απεστάλη προς την ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, προκειμένου να ακολουθήσει δειγματοληπτικός διοικητικός έλεγχος των υποβληθεισών επενδυτικών προτάσεων, όπως ορίζει το θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, η Ομάδα Τοπικής Δράσης θα προχωρήσει άμεσα στην κοινοποίηση (με συστημένη επιστολή) των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στον κάθε υποψήφιο επενδυτή. Ο επενδυτής θα λάβει επίσης τον πίνακα κατάταξης της δράσης στην οποία υπάγεται το επενδυτικό του σχέδιο, καθώς και το αναλυτικό δελτίο αξιολόγησης της πρότασής του, ενώ θα του γνωστοποιείται το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων εντός προθεσμίας 15 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων.

pinax smallΤο τοπικό πρόγραμμα Προσέγγισης LEADER, μετά την εγκριθείσα 4η τροποποίηση και μετά την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, αποτυπώνεται στον πίνακα αριστερά.

Κλείνοντας, να τονίσουμε ότι το τοπικό πρόγραμμα Προσέγγισης LEADER υλοποιείται με ικανοποιητικούς ρυθμούς και η πληρωμή της αναλογούσας επιχορήγησης πραγματοποιείται άμεσα χωρίς καθυστερήσεις. Παρόλα αυτά πρέπει να ενταθούν οι ρυθμοί υλοποίησης, ιδιαίτερα στα έργα που θα λάβουν αποφάσεις ένταξης το επόμενο διάστημα, με δεδομένο ότι τα έργα πρέπει να ολοκληρωθούν, παραληφθούν και πληρωθούν μέχρι 31/12/2015.

[12-03-2014] Υλοποίηση έργων LEADER
Ετικέτες: