Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. -στο πλαίσιο του Έργου “Collaborative Networks of Multilevel Actors to Advance Quality Standards for Heritage Tourism at Cross Border Level – ALECTOR” (Κωδικός: 2.1.2.73296.282 MIS-ETC 2617) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα από το Πρόγραμμα “Black Sea Basin Joint Operational Programme 2007-2013- ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην παραλαβή προσφορών για την απ’ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών γραφίστα προϋπολογισμού € 3.700,00 (πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%) και διάρκειας παροχής υπηρεσιών είκοσι (20) μήνες.

Ειδικότερα, τα παραδοτέα και ο εκτιμώμενος τελικός χρόνος παράδοσής τους από την υπογραφή της Σύμβασης έχουν ως εξής:

  • Σχεδίαση του Σήματος Ποιότητας του Έργου (2 μήνες)
  • Σχεδίαση δεκατριών (13) μακετών λαβάρων (banners) (17 μήνες)
  • Σχεδίαση του γενικού λογότυπου του Έργου (2 μήνες)
  • Σχεδίαση χρηστικού υλικού δημοσιότητας για το Έργο (2 μήνες)
  • Συλλογή πρωτογενών στοιχείων για το διαφημιστικό σποτ του Έργου (φωτογραφίες, βίντεο, ηχητικό υλικό, κ.λπ.) (17 μήνες)

Αναλυτικό τεύχος τεχνικών προδιαγραφών για τα ανωτέρω αντικείμενα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν Οικονομικές Προσφορές (μέσα σε σφραγισμένους φακέλους) – με ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμοκαταλόγου των προϊόντων τους- μέχρι και την 10η Απριλίου 2014 ημέρα Πέμπτη, έως και τις 14.30 μ.μ. στην έδρα της Αναπτυξιακής Δράμας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. (Κωνσταντινουπόλεως 8, 66100 Δράμα). Οι φάκελοι πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως (εκτός φακέλου) από επιστολή του προσφέροντα προκειμένου αυτή να πρωτοκολληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δρ. Νίκο Θωμαΐδη
(τηλ. 2521047610, n.thomaidis@aned.gr)


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε.:

  • Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 8, 66100 Δράμα
  • Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2521047610
  • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  n.thomaidis@aned.gr
  • Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Δρ. Νίκος Θωμαΐδης

Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:
10 Απριλίου 2014, ώρα 14:30

[26-03-2014] Ανάθεση Υπηρεσιών Γραφίστα
Ετικέτες:        
Μετάβαση στο περιεχόμενο