Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., με το διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.», προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ» με προϋπολογισμό 44.989,72 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ» / ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. 2007-2013.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 44.495,25 ευρώ (συμπεριλαμβάνονται δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 55.337,36 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. (Κωνσταντινουπόλεως 8, Δράμα), μέχρι τις 10 Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του ΚΔΕ.


Δείτε τα σχετικά αρχεία:
* η παραλαβή του εντύπου της οικονομικής προσφοράς γίνεται από τα γραφεία της εταιρείας


Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 15 Απριλίου 2014, ώρα 10:00

[31-03-2014] Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου "Αναβάθμιση των υποδομών του σπιτιού ανοιχτής φιλοξενίας της Ένωσης Κυριών Δράμας"
Ετικέτες:    
Skip to content