Η Αναπτυξιακή Δράμας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ανακοινώνει την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθμός προκήρυξης: 290/13.05.2014) για την επιλογή Αναδόχου υπηρεσιών ειδικού σε θέματα τουρισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς του Έργου «Collaborative Networks of Multilevel Actors to Advance Quality Standards for Heritage Tourism at Cross Border Level – ALECTOR» (Κωδικός: 2.1.2.73296.282 MIS-ETC 2617) στο πλαίσιο του «Black Sea Basin Joint Operational Programme 2007-2013».

Το αντικείμενο του ειδικού υπηρεσιών σε θέματα τουρισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς θα είναι η υποστήριξη των κάτωθι Πακέτων Εργασίας (ΠΕ):

ΠΕ1 – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

 • Συγγραφή συνολικού περιγράμματος προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τη διαχείριση πολιτισμού και το σχεδιασμό του τοπικού τουριστικού προϊόντος στην περιοχή παρέμβασης του Έργου.
 • Σχεδιασμός και συγγραφή περιγράμματος τεσσάρων (4) διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τη διαχείριση πολιτισμού και το σχεδιασμό του τοπικού τουριστικού προϊόντος στην περιοχή παρέμβασης του Έργου.
 • Συγγραφή τεσσάρων (4) εγχειριδίων σχεδιασμού θεματικής διαδρομής στον πολιτιστικό τουρισμό με ερμηνευτικά εργαλεία, συνδιοργάνωση τεσσάρων (4) επισκέψεων μελέτης στην περιοχή παρέμβασης του Έργου και τέσσερεις (4) αναφορές τεκμηρίωσης με οπτικοακουστικά μέσα.
 • Συγγραφή Εγχειρίδιου Σχεδιασμού της Πολιτιστικής Εμπειρίας.
 • Δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικής (ψηφιακής) βιβλιοθήκης ALECTOR.

ΠΕ 2 – ΚΟΙΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

 • Συγγραφή Εργαλειοθήκης για το Σχεδιασμό των Πιλοτικών Έργων.
 • Σχεδιασμός δώδεκα (12) δίγλωσσων ερμηνευτικών πινακίδων διπλής όψης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
 • Συμμετοχή στη συγγραφή του Ταξιδιωτικού Οδηγού της περιοχής παρέμβασης του Έργου.

ΠΕ 3 – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

 • Δημιουργία Φύλλου Πολιτιστικού Μητρώου.
 • Συγγραφή δέκα (10) δηλώσεων σημαντικότητας για επιλεγμένα μνημεία στην περιοχή παρέμβασης του Έργου του Συντονιστή Εταίρου (Δράμα, Ελλάδα).
 • Συγγραφή Μελέτης Πολιτιστικής Στρατηγικής για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του Πολιτιστικού Παρατηρητηρίου της Μαύρης Θάλασσας.

ΠΕ 4 – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 • Συγγραφή Πρωτοκόλλου Διαύγειας και Επικοινωνίας του Εταιρικού Δικτύου.
 • Συγγραφή Σχεδίου Ανάδειξης, Επικοινωνίας, Προβολής και Διάχυσης Αποτελεσμάτων του Έργου.
 • Επικοινωνία με τη Διαχειριστική Αρχή σε σχέση με την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου του Έργου.
 • Συγγραφή σεναρίου για το Διαφημιστικό Σποτ του Έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( aned@otenet.gr), συμπληρωματικές διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης από την Αναθέτουσα Αρχή: Αναπτυξιακή Δράμας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.., Κωνσταντινουπόλεως 8, 66100 Δράμα (Πληροφορίες: Δρ Νικόλαος Θωμαΐδης, Μανόλης Χατζόπουλος, τηλ.: 2521047610).

Το πλήρες κείμενο της αίτησης χρηματοδότησης του Έργου «Collaborative Networks of Multilevel Actors to Advance Quality Standards for Heritage Tourism at Cross Border Level – ALECTOR» (Κωδικός: 2.1.2.73296.282 MIS-ETC 2617) θα διατίθεται κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Για την περίληψη της προκήρυξης πατήστε εδώ.

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης πατήστε εδώ.


Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού:
29 Μαΐου 2014, ώρα 10:00

ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται ότι η ημερομηνία προκήρυξης στον Τοπικό Τύπο μετατέθηκε από τις 19 στις 20 Μαΐου 2014.

[13-05-2014] Πρόχειρος ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχου υπηρεσιών ειδικού σε θέματα τουρισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς
Ετικέτες:        
Skip to content