Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. διοργάνωσε μεταξύ 3 και 5 Ιουνίου 2014 την εναρκτήρια συνάντηση του Έργου Διασυνοριακής Συνεργασίας «Collaborative Networks of Multilevel Actors to Advance Quality Standards for Heritage Tourism at Cross Border Level – ALECTOR». Οι κύριες εργασίες της συνάντησης έλαβαν χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας.

Το Έργο «Collaborative Networks of Multilevel Actors to Advance Quality Standards for Heritage Tourism at Cross Border Level – ALECTOR» (Συνεργατικά, πολυεπίπεδα δίκτυα για τη βελτίωση προτύπων ποιότητας στον τουρισμό φυσικής – πολιτιστικής κληρονομιάς σε διασυνοριακό επίπεδο – ΑΛΕΚΤΩΡ) στοχεύει στη βελτίωση της ικανότητας των Εταίρων για την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας προϊόντων τουρισμού πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Στο πλαίσιο αυτό, το Έργο προτείνει τη δημιουργία ενός γνωστικού και εκπαιδευτικού πλαισίου για τη χρήση των τουριστικών πλεονεκτημάτων ενός τόπου, το οποίο θα μπορούσε να καθοδηγήσει τους τελικούς δικαιούχους (Περιφερειακή, Τοπική Αυτοδιοίκηση, κ.λπ.) να εντοπίζουν, σημαίνουν, κινητοποιούν και να διαχειρίζονται τους φυσικούς και πολιτιστικούς τους πόρους, προκειμένου να τους αξιοποιήσουν ως όχημα για τον τουρισμό μέσω ενός ενιαίου συστήματος σήμανσης και ερμηνείας.

Με την υλοποίηση μιας σειράς πιλοτικών σχεδίων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στις περιοχές των Εταίρων και στη Δράμα, το Έργο θα βοηθήσει προς την κατεύθυνση της διάχυσης της τεχνογνωσίας σε διασυνοριακό επίπεδο και θα υποβοηθήσει την τουριστική ανάπτυξη.

Το εταιρικό δίκτυο του Έργου, αποτελείται από τους κάτωθι φορείς:

  • Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε., Ελλάδα (Συντονιστής Εταίρος ENPI).
  • Διοίκηση Κωνσταντινούπολης, Τουρκία (Συντονιστής Εταίρος IPA).
  • Εθνική Αρχή Τουρισμού, Ρουμανία (Εταίρος ENPI).
  • Ένωση Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαύρης Θάλασσας, Βουλγαρία (Εταίρος ENPI).
  • Εθνική Ένωση για τον Αγροτικό, Οικολογικό και Πολιτιστικό Τουρισμό, Μολδαβία (Εταίρος ENPI).
  • Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Alliance», Ουκρανία (Εταίρος ENPI).
  • Αρχαιολογικό Μουσείο Μπατούμι, Γεωργία (Εταίρος ENPI).
  • Αναπτυξιακή Εταιρεία Ανατολικής Μαύρης Θάλασσας, Τουρκία (Εταίρος IPA).
  • Κέντρο Ανάπτυξης Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Bahceseheir, Τουρκία (Εταίρος IPA).

[09-06-2014] Εναρκτήρια συνάντηση ALECTOR
Ετικέτες: