Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν της από 26 Σεπτεμβρίου 2014 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 30 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στη Δράμα (οδός Κωνσταντινουπόλεως αριθ. 8) για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Τροποποίηση των άρθρων 7, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 23 και 26 του καταστατικού της εταιρείας.
  2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
  3. Έγκριση – Επικύρωση αναμόρφωσης της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) LEADER Νομού Δράμας.
  4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η προβλεπόμενη στο Νόμο και το καταστατικό απαρτία, η ματαιωθείσα συνεδρίαση θα επαναληφθεί (Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στη Δράμα επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως αριθ. 8, στις 12 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, χωρίς νεότερη πρόσκληση.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο (άρθρο 28 του Ν. 2190/1920) και το καταστατικό της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ως άνω ορισθείσα για την Συνέλευση ημερομηνία, να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρίας τους τίτλους των μετοχών τους και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

[07-10-2014] Πρόσκληση των μετόχων σε έκτακτη Γενική Συνέλευση
Ετικέτες: