Η Αναπτυξιακή Δράμας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) και  φορέας  υλοποίησης του τοπικού προγράμματος του Άξονα 4 – Προσέγγιση LEADER Νομού Δράμας  του  Εθνικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)  της  Ελλάδας  2007-2013, ενημερώνει για την πορεία υλοποίησης του τοπικού προγράμματος.

Προχωρούν και ολοκληρώνονται τα ενταγμένα έργα από την 1η, 2η και 3η  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του προγράμματος LEADER Νομού Δράμας.   Σαράντα εννέα (49) συνολικά επενδύσεις είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα, σαράντα έξι (46) υπέγραψαν τις συμβάσεις τους με την Ο.Τ.Δ. και  προχωρούν στην υλοποίηση των έργων τους ενώ  είκοσι τρείς (23)  έχουν ήδη πραγματοποιήσει πιστοποιήσεις των δαπανών τους, εισπράττοντας επιχορήγηση συνολικού ύψους 1.893.557,08 ευρώ.  Εγκρίνεται και θα καταβληθεί εντός της εβδομάδος επιχορήγηση σε τρείς ακόμη επενδύσεις συνολικού ύψους 81.577,76 ευρώ. Μέχρι σήμερα έντεκα επενδύσεις έχουν ολοκληρωθεί. Άμεσα αναμένεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η είσπραξη της  3ης προκαταβολής, ύψους 488.683,57 €,   γεγονός που συνεπάγεται την ομαλή εξέλιξη των πληρωμών των επενδυτών και ως εκ τούτου την ομαλή υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.

Σύντομα πλέον η Αναπτυξιακή Δράμας θα προχωρήσει στην 4η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του προγράμματος. Το διαθέσιμο ποσό δημόσια δαπάνης ανέρχεται σε 663.407,26 ευρώ με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 1.020.834,95 ευρώ και κατανέμεται σε  δράσεις σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα. Είναι πιθανό τα ποσά να αυξηθούν σημαντικά λόγω των εκπτώσεων που προκύπτουν από την υλοποίηση των δημόσιων έργων.

Αφορούν κυρίως δράσεις ιδιωτικού τομέα και είναι επιθυμητό να υπάρξουν ώριμες προτάσεις για άμεση υλοποίηση με δεδομένο τα στενά πλέον χρονικά όρια υλοποίησης του προγράμματος. Με τα σημερινά ισχύοντα οι επενδύσεις πρέπει να ολοκληρωθούν και αποπληρωθούν μέχρι 31/12/2015.

Δράση

Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός (€)

Δημόσια
Δαπάνη
(€)

Ποσοστό Ενίσχυσης
(%)

L123-α_ Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

200.000,00

100.000,00

50

L312-1_Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων

266.666,67

160.000,00

60

L312-2_Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

166.666,67

100.000,00

60

L312-3_Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση

83.402,38

50.041,43

60

L313-4_Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών

42.857,14

30.000,00

70

L313-6_Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής

53.023,98

31.814,39

60

L321-2_Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κλπ.

51.551,44

51.551,44

100

L322-1_ Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων

90.000,00

90.000,00

100

L323-5_Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών

66.666,67

50.000,00

75

ΣΥΝΟΛΑ:

1.020.834,95

663.407,26

 

[21-10-2014] Σύντομα η 4η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του προγράμματος LEADER Νομού Δράμας
Ετικέτες:            
Skip to content