Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. -στο πλαίσιο και ως Επικεφαλής Εταίρος του Έργου “Collaborative Networks of Multilevel Actors to Advance Quality Standards for Heritage Tourism at Cross Border Level – ALECTOR” (Κωδικός: 2.1.2.73296.282 MIS-ETC 2617) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα από το Πρόγραμμα “Black Sea Basin Joint Operational Programme 2007-2013 – ανακοινώνει ότι προτίθεται να αναθέσει τις υπηρεσίες διοργάνωσης τεχνικής συνάντησης (info day) – σύνδεσης με τη στρατηγική RIS3, προϋπολογισμού € 3.300,00 (πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.).

Η πρόσκληση αφορά τη διοργάνωση εξειδικευμένης – τεχνικής συνάντησης (info day) στο πλαίσιο του Έργου “Collaborative Networks of Multilevel Actors to Advance Quality Standards for Heritage Tourism at Cross Border Level – ALECTOR”. Στόχοι της συνάντησης είναι:

 • η παρουσίαση του Ανοιχτού Μουσείου (Open Street Museum) και ειδικά των Κωδικών Άμεσης Ανταπόκρισης (QRCs) και του Ηλεκτρονικού Βιβλίου ALECTOR (e-Book) σε εξειδικευμένο κοινό απαρτιζόμενο από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε., την επιστημονική – τεχνική κοινότητα και τις τοπικές επιχειρήσεις (Επιμελητήριο) σε τοπικό επίπεδο,
 • η σύνδεση των ανωτέρω παραδοτέων του έργου ALECTOR με τη Στρατηγική Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) στον τομέα του Τουρισμού – Πολιτισμού στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης,
 • η συζήτηση περί της κεφαλαιοποίησης του έργου ALECTOR αλλά και της δυνατότητας ενεργοποίησης επικείμενων προγραμμάτων (π.χ. CLLD LEADER Νομού Δράμας) στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) στον τομέα του Τουρισμού – Πολιτισμού στο Νομό Δράμας.

Ειδικότερα αφορά τα κάτωθι Παραδοτέα:

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 01: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Περιλαμβάνει ειδικότερα τις κάτωθι εργασίες:

 • παρουσίαση εκτεταμένης εισήγησης σεμιναριακού τύπου με θέμα την Στρατηγική Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) στον Τομέα του Τουρισμού – Πολιτισμού. Έμφαση θα δοθεί στην παρουσίαση καλών παραδειγμάτων από άλλες περιοχές της Ευρώπης.
 • προετοιμασία και υποβολή φακέλου επιμορφωτικού υλικού με αντικείμενο τη Στρατηγική Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) στον Τομέα του Τουρισμού – Πολιτισμού σε τριάντα (30) αντίτυπα.
 • υποβολή προτάσεων κεφαλαιοποίησης του έργου ALECTOR ή προτάσεων νέων έργων σε τοπικό – περιφερειακό επίπεδο, πάντοτε στο πλαίσιο της Στρατηγική Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) στον Τομέα του Τουρισμού – Πολιτισμού.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 02: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Περιλαμβάνει ειδικότερα τις κάτωθι εργασίες:

 • κατάρτιση του προγράμματος, της λίστας των συμμετεχόντων και των προσκλήσεων σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε.,
 • τήρηση αρχείου αλληλογραφίας,
 • τήρηση παρουσιολογίου,
 • συγκέντρωση των παρουσιάσεων των συμμετεχόντων,
 • παραγωγή έκθεσης πεπραγμένων (πρακτικών).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν Οικονομικές Προσφορές μέχρι και την 15η Απριλίου 2016 ημέρα Παρασκευή έως και τις 14.30 μ.μ. στην έδρα της Αναπτυξιακής Δράμας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. (Κωνσταντινουπόλεως 8, 66133 Δράμα). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την οικονομική προσφορά σύντομο βιογραφικό ή εταιρικό προφίλ. Οι φάκελοι πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από επιστολή του Προσφέροντα προκειμένου αυτή να πρωτοκολληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

Οι Προσφορές μπορούν να κατατεθούν και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι Προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δρ Νικόλαο Θωμαΐδη (τηλ. 2521 047610, e-mail: n.thomaidis@aned.gr).


Δείτε κείμενο της σχετικής ανακοίνωσης.

[01-04-2016] Ανακοίνωση για υποβολή προσφορών
Ετικέτες: