Η Αναπτυξιακή Δράμας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ανακοινώνει την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθμός προκήρυξης: 521/06.12.2013). Για την επιλογή Αναδόχου των υπηρεσιών του Υποέργου 2 της Πράξης «Εργαστήρια για τη Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Φιλοξενίας, Σίτισης, Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης» (MIS: 427854):

Τμήμα 1: «Διοργάνωση Ημερίδων»

Τμήμα 2: «Σχεδιασμός και Διοργάνωση Εργαστηρίων»

Τμήμα 3: «Παραγωγή Βοηθητικού Υλικού Επιμόρφωσης» στο πλαίσιο του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης Δήμου Δράμας 2007-2013».

Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η ανάδειξη αναδόχου/αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου/συμβούλων που θα υλοποιήσει/υλοποιήσουν Τμήμα/Τμήματα του Υποέργου [2] «Υπεργολαβίες στο πλαίσιο της Πράξης» της Πράξης «Εργαστήρια για τη Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Φιλοξενίας, Σίτισης, Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης» (MIS: 427854) του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης Δήμου Δράμας 2007-2013». Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο aned@otenet.gr, συμπληρωματικές διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης από την Αναθέτουσα Αρχή: Αναπτυξιακή Δράμας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.., Κωνσταντινουπόλεως 8, 66100 Δράμα (Πληροφορίες: Δρ Νικόλαος Θωμαΐδης, τηλ.: 2521047610).

  • Για την περίληψη της προκήρυξης πατήστε εδώ.
  • Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης πατήστε εδώ.

[09-12-2013] Πρόχειρος ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός
Ετικέτες:        
Skip to content