Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 3η συνάντηση των Εταίρων της Πράξης ALECTOR – Collaborative Networks of Multilevel Actors to Advance Quality Standards for Heritage Tourism at Cross Border Level στο Μπατούμι της Γεωργίας από τις 28 Ιουλίου μέχρι και την 1η Αυγούστου 2015.

Την Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. εκπροσώπησαν ο Υπεύθυνος της Πράξης Δρ. Νικόλαος Θωμαΐδης και η εξωτερική συνεργάτης της εταιρείας Δρ. Δωροθέα Παπαθανασίου.

Κατά την εν λόγω συνάντηση των εταίρων συζητήθηκαν η πρόοδος εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης, οι επικείμενες ενέργειες μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2015, η υλοποίηση σημαντικών Παραδοτέων που προγραμματίζονται προς παράδοση στο τέλος της Πράξης καθώς και το τελικό συνέδριο που θα λάβει χώρα στην Κωνσταντινούπολη το Δεκέμβριο του 2015. Πραγματοποιήθηκαν επίσης επιτόπιες επισκέψεις στους χώρους του Πιλοτικού Έργου του Γεωργιανού εταίρου (Αρχαιολογικό Μουσείο Batumi) με παράλληλες σεμιναριακές διαλέξεις.

Υπενθυμίζεται ότι η Πράξη ALECTOR χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Black Sea Basin Joint Operational Programme 2007-2013” και υλοποιείται από εννεαμελές εταιρικό σχήμα, το οποίο απαρτίζεται από τους κάτωθι εταίρους:

  • Επικεφαλής Εταίρος και Δικαιούχος Ταμείου ENPI – Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε., Ελλάδα
  • ENPI Εταίρος No. 1 – Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού, Ρουμανία
  • ENPI Εταίρος No. 2 – Ένωση Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαύρης Θάλασσας, Βουλγαρία
  • ENPI Εταίρος No. 3 : Εθνική Ένωση Αγροτικού, Οικολογικού και Πολιτιστικού Τουρισμού, Μολδαβία
  • ENPI Εταίρος No. 4 – Οργάνωση Πολιτών Donetsk “Alliance”, Ουκρανία
  • ENPI Εταίρος No. 5 – Αρχαιολογικό Μουσείο Batumi, Γεωργία
  • Δικαιούχος Ταμείου IPA – Διοίκηση Κωνσταντινούπολης, Τουρκία
  • IPA Εταίρος No. 1 – Αναπτυξιακή Εταιρεία Ανατολικής Μαύρης Θάλασσας, Τουρκία
  • IPA Εταίρος No. 2 (Κέντρο Επαγγελματικής και Τεχνικής Κατάρτισης METGEM, Τουρκία)

Το Πρόγραμμα “Black Sea Basin Joint Operational Programme 2007-2013” χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ENPI) και από το Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (IPA).

Η Πράξη ALECTOR προτείνει ένα γνωστικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο για τη χρήση των τουριστικών πλεονεκτημάτων ενός τόπου, το οποίο θα μπορούσε να καθοδηγήσει τους τοπικούς λήπτες απόφασης να εντοπίζουν, σημαίνουν, κινητοποιούν και να διαχειρίζονται τους φυσικούς και πολιτιστικούς τους πόρους, προκειμένου να τους αξιοποιήσουν ως όχημα για τον τουρισμό μέσω ενός ενιαίου συστήματος σήμανσης και ερμηνείας.

Η εφαρμογή των πλέον σύγχρονων μεθόδων σήμανσης και ερμηνείας από τα συνεργατικά δίκτυα του έργου θα έχει ως αποτέλεσμα τη χρήση επικοινωνιακών τεχνικών με επίκεντρο τον επισκέπτη καθώς και την εφαρμογή πολιτικών διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου του επισκέπτη, ένα θέμα το οποίο σχετίζεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού. Οι μέθοδοι αυτοί θα επιτρέψουν τους τελικούς δικαιούχους να αναπτύξουν εξατομικευμένες στρατηγικές διαχείρισης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Με την υλοποίηση μιας σειράς Πιλοτικών Έργων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο η Πράξη θα βοηθήσει, τέλος, προς την κατεύθυνση της διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου σε διασυνοριακό επίπεδο και θα υποβοηθήσει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

[03-08-2015] 3η διακρατική συνάντηση της Πράξης ALECTOR
Ετικέτες: