Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. ανακοινώνει τη διεξαγωγή συνάντησης εργασίας (host event), στο πλαίσιο της Πράξης «Συνεργατικά, Πολυεπίπεδα Δίκτυα για την Προώθηση Προτύπων Ποιότητας στον Τουρισμό Φυσικής – Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε Διασυνοριακό Επίπεδο – ALECTOR», στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας, τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2015 και ώρα 09.00 π.μ.

Η Πράξη ALECTOR (“Collaborative Networks of Multilevel Actors to Advance Quality Standards for Heritage Tourism at Cross Border Level – ALECTOR”) χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Black Sea Basin Joint Operational Programme 2007-2013” και υλοποιείται από εννεαμελές εταιρικό σχήμα, το οποίο απαρτίζεται από τους κάτωθι εταίρους:

  • Επικεφαλής Εταίρος και Δικαιούχος Ταμείου ENPI – Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε., Ελλάδα
  • ENPI Εταίρος No. 1 – Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού, Ρουμανία
  • ENPI Εταίρος No. 2 – Ένωση Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαύρης Θάλασσας, Βουλγαρία
  • ENPI Εταίρος No. 3 : Εθνική Ένωση Αγροτικού, Οικολογικού και Πολιτιστικού Τουρισμού, Μολδαβία
  • ENPI Εταίρος No. 4 – Οργάνωση Πολιτών Donetsk “Alliance”, Ουκρανία
  • ENPI Εταίρος No. 5 – Αρχαιολογικό Μουσείο Batumi, Γεωργία
  • Δικαιούχος Ταμείου IPA – Διοίκηση Κωνσταντινούπολης, Τουρκία
  • IPA Εταίρος No. 1 – Αναπτυξιακή Εταιρεία Ανατολικής Μαύρης Θάλασσας, Τουρκία
  • IPA Εταίρος No. 2 (Κέντρο Επαγγελματικής και Τεχνικής Κατάρτισης METGEM, Τουρκία)

Το Πρόγραμμα “Black Sea Basin Joint Operational Programme 2007-2013” χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ENPI) και από to Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (IPA).

Η Πράξη ALECTOR προτείνει ένα γνωστικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο για τη χρήση των τουριστικών πλεονεκτημάτων ενός τόπου, το οποίο θα μπορούσε να καθοδηγήσει τους τοπικούς λήπτες απόφασης να εντοπίζουν, σημαίνουν, κινητοποιούν και να διαχειρίζονται τους φυσικούς και πολιτιστικούς τους πόρους, προκειμένου να τους αξιοποιήσουν ως όχημα για τον τουρισμό μέσω ενός ενιαίου συστήματος σήμανσης και ερμηνείας.

Η εφαρμογή των πλέον σύγχρονων μεθόδων σήμανσης και ερμηνείας από τα συνεργατικά δίκτυα του έργου θα έχει ως αποτέλεσμα τη χρήση επικοινωνιακών τεχνικών με επίκεντρο τον επισκέπτη καθώς και την εφαρμογή πολιτικών διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου του επισκέπτη, ένα θέμα το οποίο σχετίζεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού. Οι μέθοδοι αυτοί θα επιτρέψουν τους τελικούς δικαιούχους να αναπτύξουν εξατομικευμένες στρατηγικές διαχείρισης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Με την υλοποίηση μιας σειράς Πιλοτικών Έργων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο η Πράξη θα βοηθήσει, τέλος, προς την κατεύθυνση της διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου σε διασυνοριακό επίπεδο και θα υποβοηθήσει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Η συνάντηση εργασίας έχει ως σκοπό την επικοινωνία των στόχων της Πράξης ALECTOR στους τοπικούς λήπτες απόφασης και την αλληλεπίδραση με αυτούς έτσι ώστε να καταστρωθεί συνεργατικά το τοπικό Πιλοτικό Έργο της Δράμας. Το τελευταίο αφορά τη δημιουργία μιας ερμηνευτικής διαδρομής που θα συνδέει -μέσω μιας αφήγησης τουριστικού ενδιαφέροντος- επιλεγμένα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς στην πόλη της Δράμας.


Για το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

[05-08-2015] Συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο της Πράξης "ALECTOR"
Ετικέτες: