[08-10-2019] 4η τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Έργων

Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ ανακοινώνει την 4η τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγραμμάτος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2.

Η τροποποίηση αυτή αφορά την παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της ως άνω πρόσκλησης έως 25.10.2019.

Το σύνολο των ανωτέρω αλλαγών φαίνονται παρακάτω, τόσο στην πρόσκληση, όσο και στα σχετικά παραρτήματά της – βλ. νέα έκδοση εγγράφων ως “NEO (08.10.2019)”.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος της
ΕΔΠ CLLD LEADER

Χρήστος Γεωργιτσόπουλος

[07-10-2019] Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης 1ης πρόσκλησης πράξεων Δημόσιου Χαρακτήρα

Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, Υπομέτρο 19.2 «Πράξεις Δημοσίου Χαρακτήρα», του ΠΑΑ 2014-2020, δημοσιοποιώντας τον προσωρινό πίνακα αποτελεσμάτων, ο οποίος προέκυψε από την αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή της εταιρείας και την ολοκλήρωση της διαδικασίας του δειγματοληπτικού Ελέγχου από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Σύμφωνα με τη ΥΑ 13215/30.11.2017, η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των ενδικοφανών προσφυγών στο Ο.Π.Σ.Α.Α. (ενστάσεων) είναι 15 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης του πίνακα αποτελεσμάτων στους δικαιούχους, ατομικά με απόδειξη παραλαβής. Η προσφυγή αυτή, με την ανάλογη τεκμηρίωση, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Ο.Π.Σ.Α.Α., σύμφωνα με τις Οδηγίες υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, ενώ παράλληλα το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης μαζί με τυχόν δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται) αποστέλλονται στην Αναπτυξιακή Δράμας, οδός Κωνσταντινουπόλεως 8, 66133 Δράμα.

Εφόσον δεν κρίνετε σκόπιμο να υποβάλετε προσφυγή, παρακαλούμε να μας το γνωρίσετε μέσω της υποβολής σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/1986, σύμφωνα με το σχετικό Σχέδιο Υπεύθυνης Δήλωσης.

To αναλυτικό αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου της αίτησης στήριξης απεικονίζεται στο Ο.Π.Σ.Α.Α. (https://www.opsaa.gr/RDIIS/#/login) στο οποίο έχουν πρόσβαση οι υποψήφιοι δικαιούχοι με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποίησαν για την υποβολή της αίτησης στήριξης τους. Σημειώνεται δε ότι οι υποψήφιοι δικαιούχοι λαμβάνουν σχετικό αυτοματοποιημένο e-mail από το Ο.Π.Σ.Α.Α. και μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά από τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα.

Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. συνιστά στους υποψήφιους δικαιούχους να μελετήσουν τις εγγραφές που εμφανίζονται στο Ο.Π.Σ.Α.Α., την Αναφορά Αξιολόγησής τους και εφόσον έχει προκύψει δειγματοληπτικός έλεγχος της αίτησής τους, και το σχετικό Φύλλο Ελέγχου.

Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης

Οδηγίες Υποβολής Ενδικοφανούς Προσφυγής

Σχέδιο Υπεύθυνης Δήλωσης

Με τιμή
Ο Πρόεδρος της
ΕΔΠ CLLD LEADER

Χρήστος Γεωργιτσόπουλος

[12-09-2019] 3η τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Έργων

Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ ανακοινώνει την 3η τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγραμμάτος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2.

Η τροποποίηση αυτή αφορά την παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της ως άνω πρόσκλησης έως 14.10.2019.

Το σύνολο των ανωτέρω αλλαγών φαίνονται παρακάτω, τόσο στην πρόσκληση, όσο και στα σχετικά παραρτήματά της – βλ. νέα έκδοση εγγράφων ως “(12.09.2019)”.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος της
ΕΔΠ CLLD LEADER

Χρήστος Γεωργιτσόπουλος

[07-08-2019] Οδηγίες για την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων

Κατά την 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή Αιτήσεων Στήριξης στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 του Μέτρου 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER Νομού Δράμας, η Αναπτυξιακή Δράμας καλεί ορισμένους δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλλουν συμπληρωματικά στοιχεία για την ορθή εξέταση της αίτησης στήριξής τους.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης της πρότασης, οι εν λόγω δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΑΑ τα αιτούμενα στοιχεία, για τα οποία έχει οριστεί ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική τους υποβολή και να ενημερώσουν σχετικά την Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. με υπογεγραμμένη επιστολή υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων εντός 10 εργάσιμων ημερών δηλαδή από 8/8/2019 έως και 22/8/2019. Αν, εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, δεν έχουν υποβληθεί τα παραπάνω στοιχεία στην υπηρεσία μας, η αξιολόγηση της πρότασης δεν θα προχωρήσει και θα απορριφθεί.

Για διευκόλυνση των απαιτούμενων ενεργειών η εταιρεία μας έχει συντάξει έντυπο οδηγιών, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το δουν εδώ: έντυπο οδηγιών

Αν έχει παρέλθει αρκετός χρόνος από την τελευταία σύνδεση των δικαιούχων στο ΟΠΣΑΑ θα χρειαστεί να αλλαχθεί ο κωδικός πρόσβασης για να γίνει επιτυχώς η είσοδος στην πλατφόρμα.

Μέχρι την Παρασκευή 9/8 θα είναι διαθέσιμος για πληροφορίες σχετικές με την ανάρτηση των στοιχείων στο ΟΠΣΑΑ ο κ. Ζαρρής Γεώργιος (τηλ. 2105275086) από τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών & ΟΠΣΑΑ της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020.