[19-03-2020] Ανακοίνωση για προμήθεια ειδών πληροφορικής (υλικών και λογισμικών) και υπηρεσιών

Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Δράμας που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση (µε κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη προσφορά) για προμήθεια ειδών πληροφορικής (υλικών και λογισμικών) και υπηρεσιών. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται και δεν θα ξεπεράσει το ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ (19.560,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. δυνάµει της υπ’ αριθ. 1.4.3/ΠΡΑΚΤ.299/13-3-2020 απόφασης του ∆.Σ. της εταιρείας.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση

[13-03-2020] Ενημέρωση για τον κορονοϊό

Επείγουσα ανακοίνωση για κορονοϊό

Από σήμερα 13/3/2020 η Αναπτυξιακή Δράμας με αίσθημα ευθύνης προς την τοπική κοινωνία και με γνώμονα τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων της και την προστασία της δημόσιας υγείας λαμβάνει έκτακτα μέτρα προστασίας από την πανδημία του κορονοϊού.

Οι πολίτες και οι συνεργάτες της εταιρείας να μην προσέρχονται στα γραφεία μας, παρά μόνο για τις απολύτως αναγκαίες και επείγουσες υποθέσεις.

Η εξυπηρέτηση θα γίνεται με τηλεφωνική και ηλεκτρονική υποστήριξη, χωρίς φυσική παρουσία, έως την άρση των μέτρων για την διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Τηλέφωνα: 2521047610 & 2521047611
Fax: 2521047612
Email: aned@otenet.gr
Facebook: https://www.facebook.com/anedae

[13-03-2020] Ενημέρωση για τα έργα δημόσιου χαρακτήρα και τα ιδιωτικά έργα στο CLLD/LEADER

Την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 παραλάβαμε και τη σύμβαση της Ελληνικής Αστυνομίας για την προμήθεια οχημάτων ειδικού σκοπού με συνοδό εξοπλισμό. Ήταν η τελευταία από τις 19 συμβάσεις έργων δημόσιου χαρακτήρα οι οποίες συντάχθηκαν, μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, και ήταν προς υπογραφή στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER Ν. Δράμας. Συγκεκριμένα, 19 από τα 23 ενταγμένα έργα δημόσιου χαρακτήρα προϋπολογισμού 1,9 εκ. ευρώ μετά την υπογραφή των συμβάσεων, προχωρούν στη διαδικασία χρηματοδότησης και υλοποίησης. Οι συμβάσεις των 4 έργων  (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) που απομένουν, συνολικού προϋπολογισμού 155.000 ευρώ, ετοιμάζονται  αφού αναμένουμε από τους δικαιούχους τα τελευταία δικαιολογητικά.

Από τα 19 αυτά έργα, οι φορείς του δημόσιου τομέα ξεκινούν τις διαδικασίες για την έγκριση δημοπράτησης των έργων τους, ενώ οι σύλλογοι μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα τις διαδικασίες για την προμήθεια του εγκεκριμένου εξοπλισμού τους.

Η φωτογραφία από την υπογραφή της σύμβασης του έργου του Δήμου Δράμας

Η φωτογραφία από την υπογραφή της σύμβασης του έργου του Δήμου Δράμας

Παράλληλα με τα έργα δημόσιου χαρακτήρα η εταιρεία μας συνεχίζει την αξιολόγηση των προτάσεων των ιδιωτικών έργων. Στην τρέχουσα προκήρυξη υποβλήθηκαν 87 αιτήσεις για ένταξη με συνολική αιτούμενη χρηματοδότηση περίπου 11,5 εκ. ευρώ. Διαθέσιμα αυτή τη στιγμή είναι μόνο 3 εκ. ευρώ. Στελέχη της εταιρείας μας έχουν ολοκληρώσει τους απαιτούμενους επιτόπιους ελέγχους στα υπό αξιολόγηση έργα που είναι διάσπαρτα και στους πέντε δήμους της περιοχής παρέμβασης του νομού μας.

Σύντομα πλέον, εντός του Μαρτίου, θα έχουμε την ανακοίνωση και των πρώτων αποτελεσμάτων σε δράσεις που έχουμε επάρκεια πόρων και μπορούμε να εντάξουμε το σύνολο των υποβληθέντων επιλέξιμων προτάσεων. Μετά την αναμενόμενη κατανομή από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα προβούμε στην ανακοίνωση επιπλέον εντάξεων κυρίως στον τομέα της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.

Στην κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος CLLD LEADER και του Διοικητικού Συμβουλίου  της Αναπτυξιακής σήμερα  Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 στο γραφείο του Προέδρου στο Διοικητήριο παρουσιάσθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα και διεξήχθη αναλυτική συζήτηση  ώστε τα επιλεχθέντα έργα να λάβουν την απαιτούμενη τελική έγκριση όπως ακριβώς προβλέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο.

[04-03-2020] Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 406/10-1-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος CLLD LEADER ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Η Αναπτυξιακή Δράμας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ανακοινώνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 406/10-1-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου με:

α) έναν/μία (1) Πτυχιούχο Π.Ε. Οικονομικής Σχολής και

β) έναν/μία (1) Πτυχιούχο Π.Ε. Γεωπονικής Σχολής

για τις ανάγκες υλοποίησης του τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER Νομού Δράμας του ΠΑΑ 2014-2020.

Τα αποτελέσματα που ανακοινώνονται αποτελούν προϊόν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης, σύμφωνα με την από 3-3-2020 απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης και σύμφωνα με τους όρους της σχετικής υπ’ αριθ. 406/10-1-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Α) Σύναψη Σ.Μ.Ε. με έναν/μία (1) Πτυχιούχο Π.Ε. Οικονομικής Σχολής:

Πίνακας κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας:

ααΑΔΤΒαθμολογία
1ΑΟ-2642806,08

Απορρίπτονται και δεν βαθμολογούνται οι κάτωθι υποψήφιοι διότι δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της πρόσκλησης:

ααAΔΤΑιτιολογία απόρριψης
1ΑΗ-379624Δεν αξιολογείται λόγω έλλειψης:
– Γενικής και ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας
– Εντοπιότητα (Καβάλα)
2ΑΟ-265313Δεν αξιολογείται λόγω έλλειψης:
– Γενικής και ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας
3ΑΖ-402110Δεν αξιολογείται λόγω έλλειψης:
– Ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας
– Πιστοποίησης χρήσης Η/Υ
– Πιστοποίησης ξένης γλώσσας

B) Σύναψη Σ.Μ.Ε. με έναν/μία (1) Πτυχιούχο Π.Ε. Γεωπονικής Σχολής:

Πίνακας κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας:

ααAΔΤΒαθμολογία
1ΑΗ-3876535,17

Απορρίπτονται και δεν βαθμολογούνται οι κάτωθι υποψήφιοι διότι δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της πρόσκλησης:

αα AΔΤΑιτιολογία απόρριψης
1ΑΖ-891053Δεν αξιολογείται λόγω έλλειψης:
– Ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας
– Πιστοποίησης ξένης γλώσσας (proficiency)
2Χ-317540Δεν αξιολογείται λόγω έλλειψης:
– Πιστοποίησης ξένης γλώσσας (proficiency)
3ΑΟ-267404Δεν αξιολογείται λόγω έλλειψης:
– Γενικής και ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας
– Πιστοποίησης ξένης γλώσσας (proficiency)
4Χ-314360Ανεπαρκής φάκελος. Δεν δύναται να αξιολογηθεί λόγω έλλειψης δικαιολογητικών (πτυχίο, πιστοποίηση ξένης γλώσσας, αποδεικτικό εντοπιότητας, εμπειρία κλπ)

Τα ως άνω αποτελέσματα θα επικυρωθούν από την Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD LEADER Νομού Δράμας και το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε.