[17-12-2020] Απόφαση ένταξης ιδιωτικών έργων CLLD/LEADER N. Δράμας, συνολικού προϋπολογισμού 11,7 εκ. ευρώ

Ανακοινώνεται η ένταξη πενήντα τριών (53) έργων ιδιωτικού χαρακτήρα στα πλαίσια του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του Ν. Δράμας, μετά την έκδοση της σχετικής Απόφασης Ένταξης από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστο Μέτιο.

[24-11-2020] Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων ιδιωτικών έργων CLLD/LEADER N. Δράμας

Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. έχοντας υπόψη α) τα αποτελέσματα εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών και β) το υπ’ αριθ. 4821/18.09.2020 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων με το οποίο δίδεται η δυνατότητα υπερδέσμευσης στο πλαίσιο της πρόσκλησης μέχρι του ποσού των 3.536.910,00€,

[07-09-2020] Ολοκλήρωση αξιολόγησης – ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθ. 1/ΠΡΑΚΤ.35/5-8-2020 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) CLLD/LEADER Νομού Δράμας εγκρίθηκε και ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αξιολόγησης και συντάχθηκαν οι προσωρινοί πίνακες των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης (Αριθμ. 40/20-03-2019) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Υπομέτρου 19.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER Νομού Δράμας. Ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων απεστάλη στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία μετά την διενέργεια του δειγματοληπτικού ελέγχου μας ενημέρωσε, με την υπ’ αριθμ. 3979/03-09-2020 απόφασή της, ότι δεν προέκυψαν ευρήματα.

[04-03-2020] Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 406/10-1-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος CLLD LEADER ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Η Αναπτυξιακή Δράμας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ανακοινώνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 406/10-1-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου με: α) έναν/μία (1) Πτυχιούχο Π.Ε. Οικονομικής Σχολής και β) έναν/μία (1) Πτυχιούχο Π.Ε. Γεωπονικής Σχολής για τις ανάγκες υλοποίησης του τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER Νομού Δράμας του ΠΑΑ 2014-2020.

[14-01-2020] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων υποψηφιότητας για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για 2 άτομα

Προκήρυξη για ΣΜΕ

Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. με απόφαση του Δ.Σ. ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD Νομού Δράμας για την περιοχή παρέμβασης της Π.Ε. Δράμας. Ειδικότερα, από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρούσας πρόσκλησης μέχρι 31-12-2023, με δυνατότητα παράτασης-ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος (σε περίπτωση παρατάσεως της προθεσμίας ολοκλήρωσης του), με: α) έναν/μία (1) Πτυχιούχο Π.Ε. Οικονομικής Σχολής β) έναν/μία (1) Πτυχιούχο Π.Ε. Γεωπονικής Σχολής

Skip to content