Leader_logoΟ Άξονας 4 (προσέγγιση LEADER) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007 – 2013 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι ένα ολοκληρωμένο πολυτομεακό πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεται σε σαφώς προσδιορισμένες αγροτικές περιοχές μικρότερες της περιφέρειας. Αποτελεί τη συνέχεια των επιτυχημένων προγραμμάτων LEADER Ι, ΙΙ και plus.

Μέσω του Άξονα 4 ή νέου LEADER υλοποιούνται δράσεις που αποσκοπούν:

 • στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων,
 • στη διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες,
 • στη στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων,
 • στην ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων,
 • σε βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό,
 • στην ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών,
 • στη διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς.

Στο Νομό Δράμας, το τοπικό πρόγραμμα του Άξονα 4 (Προσέγγιση LEADER) διαχειρίζεται από την  Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. Η εγκεκριμένη Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται σε 6.600.000 € και εφαρμόζεται σε μια περιοχή παρέμβασης με έκταση 1.395,70 km2 και πληθυσμό 54.667 κατοίκους. Το πρόγραμμα διαχειρίζεται τοπικά, τόσο από άποψη διαδικασίας λήψης απόφασης όσο και από άποψη οικονομική.


Δείτε το ενημερωτικό έντυπο για τον Άξονα 4 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Έντυπο Άξονα 4

Η προσέγγιση LEADER είναι μια από τις βασικές παραμέτρους της επιτυχίας των προγραμμάτων LEADER στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στα επτά κύρια χαρακτηριστικά του LEADER, τα οποία είναι:

1. Η χωρική προσέγγιση

Με την έννοια «χωρική προσέγγιση» εννοείται η εφαρμογή στοχευμένων δράσεων σε μια μικρή, ομοιογενή, συχνά χαρακτηριζόμενη από κοινές παραδόσεις, περιοχή της αγροτικής υπαίθρου. Έτσι, διευκολύνεται η αναγνώριση των τοπικών πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών, των απειλών και των ευκαιριών αλλά και του ενδογενούς δυναμικού.

2. Η προσέγγιση από τη βάση

Η προσέγγιση από τη βάση σημαίνει ότι οι τοπικοί φορείς συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τη στρατηγική και την επιλογή των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων για την περιοχή τους.

3. Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.)

Η δημιουργία μιας τοπικής εταιρικής σχέσης, γνωστή ως «Ομάδα Τοπικής Δράσης» (Ο.Τ.Δ.) είναι ένα πρωτότυπο και σημαντικό χαρακτηριστικό της προσέγγισης LEADER. Η Ο.Τ.Δ. έχει ως καθήκον τον προσδιορισμό και την υλοποίηση μιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την κατανομή των οικονομικών πόρων της και τη διαχείρισή τους.

4. Καινοτομία

Η καινοτομία στις αγροτικές περιοχές μπορεί να σημαίνει μεταφορά και προσαρμογή των καινοτομιών που έχουν αναπτυχθεί αλλού, τον εκσυγχρονισμό των παραδοσιακών μορφών τεχνογνωσίας ή την εξεύρεση νέων λύσεων σε προβλήματα που δεν επιλύθηκαν από άλλες πολιτικές.

5. Ολοκληρωμένος και πολυτομεακός χαρακτήρας

Το LEADER δεν είναι ένα τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης. Η στρατηγική τοπικής ανάπτυξης μέσω του LEADER πρέπει να έχει μια πολυτομεακή λογική, ενσωματώνοντας πολλούς παραγωγικούς τομείς. Οι δράσεις και τα έργα που περιλαμβάνονται στις τοπικές στρατηγικές θα πρέπει να συνδέονται και να συντονίζονται ως ένα ολοκληρωμένο σύνολο.

6. Δικτύωση

Η δικτύωση περιλαμβάνει την ανταλλαγή επιτευγμάτων, εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ των ομάδων LEADER, των αγροτικών περιοχών, των διοικήσεων και των οργανώσεων που εμπλέκονται στην αγροτική ανάπτυξη εντός της ΕΕ, είτε είναι είτε δεν είναι άμεσοι δικαιούχοι του προγράμματος. Η δικτύωση είναι ένα μέσο για τη μεταφορά καλών πρακτικών και τη διάδοση των καινοτομιών.

7. Συνεργασία

Η συνεργασία ξεπερνά την έννοια της δικτύωσης. Πρόκειται για την εκπόνηση συγκεκριμένων σχεδίων συνεργασιών με άλλες Ο.Τ.Δ. σε μια άλλη περιοχή, κράτος μέλος, ή ακόμη και σε μια τρίτη (μη Κοινοτική) χώρα.

Η περιοχή παρέμβασης αφορά στο νομό Δράμας (μέρος αυτού), με πληθυσμό 54.667 κατοίκους και συνολική έκταση 1.395,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Αναλυτικά, τα επιλέξιμα δημοτικά διαμερίσματα ανά δήμο είναι τα κάτωθι:

 • Δοξάτο: Κύρια, Άγιος Αθανάσιος, Αγορά, Δοξάτο, Κεφαλάρι, Πηγάδια
 • Δράμα: Καλλίφυτος, Καλός Αγρός, Κουδούνια, Λιβαδερό, Μακρυπλάγι, Μαυρόβατος, Μικροχώρι, Μοναστηράκι, Μυλοπόταμος, Νικοτσάρα, Ξηροπόταμος, Χωριστή
 • Καλαμπάκι: Καλαμπάκι, Αγία Παρασκευή, Καλαμώνας, Νεροφράκτης, Φτελιά
 • Νικηφόρος: Νικηφόρος, Αδριανή, Άνω Πυξάρι, Πλατανιά, Πλατανόβρυση, Πτελέα, Υψηλή Ράχη
 • Σιταγροί: Φωτολίβος, Αργυρούπολη, Μαυρολεύκη, Μεγαλόκαμπος, Μικρόκαμπος, Περιχώρα, Σιταγροί
 • Προσοτσάνη: Ποσοτσάνη, Ανθοχώρι, Γραμμένη, Καλή Βρύση, Καλλιθέα, Κοκκινόγεια, Μικρόπολη, Πανόραμα, Πετρούσσα, Πύργοι, Χαριτωμένη

 


Χάρτης περιοχής παρέμβασης

 Χάρτης περιοχής παρέμβασης (Πατήστε στον χάρτη για να τον δείτε σε μεγάλο μέγεθος)

Χάρτης επενδύσεων (επικαιροποιείται όταν υπάρχουν νέα στοιχεία)

Skip to content