Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Δράμας Α.Ε. στα πλαίσια του προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας: “Κινητό εργαστήριο επίδειξης των ωφελειών της ΚτΠ στις περιοχές εφαρμογής των ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης αγροτικού χώρου Νομού Δράμας” προχωρά στην ενημέρωση – ευαισθητοποίηση του πληθυσμού η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω μιας κλιμακούμενης εκστρατείας δημοσιοποίησης και θα πολυστηρίζεται από διάφορα μέσα όπως ομιλίες, έντυπα, εφαρμογές τηλεσυνδιάσκεψης.

Η βασική μέθοδος προσέγγισης θα είναι η επίδειξη των ωφελειών της ΚτΠ μέσω ενός κινητού εργαστηρίου το οποίο θα αποτελεί ζωντανό παράδειγμα χρήσης των νέων τεχνολογιών, αποσκοπώντας έτσι στην εξοικείωση των κατοίκων των συγκεκριμένων περιοχών με τις προοπτικές που τους ανοίγονται από τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Επίσης το έργο έρχεται να συμπληρώσει πρωτοβουλίες και προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ (π.χ. προγράμματα εργασιακής ενσωμάτωσης για άτομα ειδικών πολιτισμικών ομάδων), καθώς αναβαθμίζει τα παραγόμενα αποτελέσματα και δίνει αυξημένες δυνατότητες για την ένταξη των ατόμων αυτών στην αγορά εργασίας.

Δείτε περισσότερα στην ιστοσελίδα του προγράμματος

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το προτεινόμενο έργο μέσω της ευαισθητοποίησης που προωθεί στην εξ’ αποστάσεως πληροφόρηση και επικοινωνία, αποσκοπεί στα παρακάτω:

  • Στη μελλοντική πρόσβαση των πολιτών της Περιφέρειας σε όλα τα δυνητικά κέντρα παροχής υπηρεσιών ασχέτως γεωγραφικής τους κατανομής (Δημόσιο, ΟΤΑ, Υγεία, Παιδεία, Επιχειρηματικότητα, Πολιτισμός κλπ)
  • Στην ενίσχυση του οικονομικού και κοινωνικού ιστού, με την αξιοποίηση της πληροφορίας ως καθοριστικού παράγοντα στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών.
  • Στο να καταστήσει κοινωνούς της Κοινωνίας των πληροφοριών και ενεργό μέρος αυτής, το μεγαλύτερο μέρος του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Οι δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας του προτεινόμενου έργου θα υλοποιηθούν με τη χρήση επικοινωνιακών μέσων, τα οποία ποικίλλουν ανάλογα με το στοχοθετούμενο κοινό. Θα γίνει, μεταξύ άλλων, ευρεία χρήση των νέων τεχνολογιών, ενώ οι επιμέρους δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας, θα επιλεγούν έτσι ώστε να προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης. Οι προγραμματισμένες ενέργειες συνοψίζονται στις εξής:

  • Δημιουργία Κινητού Εργαστηρίου Επίδειξης Των Ωφελειών Της ΚτΠ
  • Δημιουργία Έντυπου Υλικού
  • Διεξαγωγή Ομιλιών και ενημερωτικών εκδηλώσεων
  • Δημιουργία Infokiosk
  • Δημιουργία και φιλοξενία ενημερωτικού υλικού στο Διαδίκτυο αναφορικά με την πορεία του προγράμματος
  • Δημιουργία Βάσης Δεδομένων παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος
  • Επεξεργασία και εξαγωγή στατιστικών στοιχείων ενημερώσεων και απεικόνισή τους με GIS
Skip to content