Οι Παλιννοστούντες Ομογενείς από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης στο νομό Δράμας αποτελούν ειδική πληθυσμιακή ομάδα που μεγάλο τμήμα της υφίστανται κοινωνικό αποκλεισμό, παρά τη σημαντική προσπάθεια και μέριμνα της πολιτείας για την ομαλή ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία.
Το πρόγραμμα «Κοινωνική Ενσωμάτωση Προώθηση της Απασχόλησης Παλιννοστούντων Ομογενών Νομού Δράμας – Κ.Ε.Π.Α.Π.Ο.Δ.» έχει σκοπό την ενσωμάτωση των παλιννοστούντων ομογενών στην τοπική κοινωνία και την προώθησή τους στην αγορά εργασίας, με μια σειρά δράσεων, όπως η Συμβουλευτική, η Κατάρτιση και η Προκατάρτιση, με έμφαση στην ειδική πληθυσμιακή ομάδα των γυναικών.

Προϋπολογισμός

Το πρόγραμμα «Κοινωνική Ενσωμάτωση – Προώθηση της Απασχόλησης Παλιννοστούντων Ομογενών Νομού Δράμας» εντάσσεται στο Μέτρο 5.5 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 1.053.649 ευρώ..

Ομάδα Συνεργαζόμενων Φορέων

– Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας
– Τοπική Ένωση Δήμων Και Κοινοτήτων Νομού Δράμας (Τ.Ε.Δ.Κ.)
– Αναπτυξιακή Εταιρεία Δράμας Α.Ε.
– Νομαρχιακή Επιχείρηση Πολιτιστικής & Τουριστικής Ανάπτυξης Νομού Δράμας (Ν.Ε.ΠΟ.Τ.Α.)
– Σύλλογος Παλιννοστούντων Ποντίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση

Δράσεις του Προγράμματος

1. Συμβουλευτική

Στόχος της Συμβουλευτικής είναι η κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία των Παλιννοστούντων, προκειμένου μετά την ολοκλήρωση των συμβουλευτικών υπηρεσιών να ενταχθούν σε μια ή περισσότερες από τις μετέπειτα δράσεις. Η παροχή της Συμβουλευτικής θα ξεκινάει από την καταγραφή των στοιχείων του κάθε ωφελούμενου και την προσωπική συνέντευξη μαζί του, ώστε να διαγνωστούν οι ανάγκες του και να καταλήγει ανάλογα με την κάθε περίπτωση στην κατάλληλη δράση. Η δράση της Συμβουλευτικής θα συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος με τη μορφή υποστήριξης στους ωφελούμενους.

2. Κατάρτιση

Στόχο έχει την εκπαίδευση 80 ωφελούμενων σε κοινωνικά επαγγέλματα, όπως η φύλαξη παιδιών, η φροντίδα ηλικιωμένων, η οικιακή βοήθεια, το λιανικό εμπόριο.

3. Προκατάρτιση

Έχει στόχο να βοηθήσει 20 ωφελούμενους να ξεπεράσουν τα τυχόν προβλήματα γλωσσικής αδυναμίας, με την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.

4. Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία, καθώς και η άρση των διακρίσεων, με ενδυνάμωση των ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας και το κοινωνικό σύνολο.

5. Απασχόληση

5.1. Επιδότηση Απασχόλησης

Από τη δράση αυτή προβλέπεται η επιδότηση 13 νέων θέσεων εργασίας μέσω του Ο.Α.Ε.Δ. και η απορρόφηση των δικαιούχων στις επιχειρήσεις της περιοχής.

5.2. Επιδότηση Αυτοαπασχόλησης

Στόχος της ενέργειας αυτής είναι η επιδότηση 25 ατόμων, προκειμένου να δημιουργήσουν την ατομική τους επιχείρηση.

5.3. Επιδότηση Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας (Stage)

Η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 17 ατόμων μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας έως 30 ετών.

Skip to content