Οι στόχοι του Κ.Υ.Ε.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την εύρυθμη λειτουργία του Κ.Υ.Ε. είναι:

  • Η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
  • Η ισότιμη, ισόποση, έγκαιρη και έγκυρη  διάχυση της πληροφόρησης σε όλους τους ενδιαφερόμενους.
  • Η αξιοποίηση με το καλύτερο δυνατό τρόπο όλων των επενδυτικών ευκαιριών του Νομού, με απώτερο σκοπό την  προώθηση παραγωγικών και ανταγωνιστικών επενδύσεων.
  • Η μεγαλύτερη και αποδοτικότερη απορρόφηση διαθέσιμων κονδυλίων.
  • Η καταπολέμηση της ανεργίας με τη δημιουργία νέων θέσεων σε υπάρχουσες και υπό ίδρυση νέες επιχειρήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες

  • Γραφείο 454 στον 4ο όροφο της Νομαρχίας Δράμας
  • Γραμμή επικοινωνίας: 25210 62454
  • Ηλεκτρονική διεύθυνση: kye@drama.gr
Skip to content