Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Δράμας Α.Ε. συνυπέγραψε, με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το Δήμο Παρανεστίου, Προγραμματική Σύμβαση για το έργο «Ανάπτυξη, διατήρηση και προστασία της άγριας θηραματοπανίδας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Παρανεστίου.
Το έργο εντάχθηκε στο Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 1994-1999, στην Κοινοτική Πρωτοβουλία Interreg II και στο Υποπρόγραμμα 2 «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις στην ορεινή Ροδόπη».

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Δράμας Α.Ε. (ΑΝ.Ε.Δ. Α.Ε.) αποτέλεσε το φορέα υλοποίησης του έργου, του οποίου ο συνολικός προϋπολογισμός ανήλθε σε 37.455.790 δρχ.

Η Προγραμματική Σύμβαση υπογράφηκε στις 21/12/1999 και το έργο ολοκληρώθηκε στις 31/12/2001.

Η αμοιβή της ΑΝ.Ε.Δ. Α.Ε., ως φορέα υλοποίησης, ανήλθε σε 4.000.000 δρχ.

Η άγρια θηραματοπανίδα αποτελεί για το Νομό Δράμας έναν ανανεώσιμο, φυσικό πλουτοπαραγωγικό πόρο, ιδιαίτερα δυναμικό, με ανεπαρκή όμως αξιοποίηση.
Το έργο στόχευε στην αύξηση των πληθυσμών της άγιας θηραματοπανίδας (βελτίωση βιοτόπων, αειφορία στην κυνηγετική κάρπωση), στη διατήρηση των πληθυσμών σε υψηλά επίπεδα, ικανά να παράγουν θηρεύσιμα πλεονάσματα, στην προστασία του θηραματικού πόρου από διάφορους ανθρωπογενείς και φυσικούς κινδύνους, στη δημιουργία πρόσθετων εισοδημάτων στους οικισμούς της περιοχής από τον αγροτουρισμό, στη δημιουργία πρόσθετων εισοδημάτων από τα έργα βελτίωσης βιοτόπων, στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Skip to content