Η λειτουργία του Γραφείου Βιομηχανικής Αλλαγής εντάχθηκε στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης παρέμβασης για την ανασυγκρότηση των φθινουσών βιομηχανικών περιοχών, βασική προτεραιότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βιομηχανίας (Ε.Π.Β.), που αντανακλούσε την ευρύτερη επιδίωξη για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας μέσω του Β΄ Κ.Π.Σ. 1994-1999.

Με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης εγκρίθηκε η σύσταση και λειτουργία του Γ.Β.Α. Δράμας, στο πλαίσιο του Ε.Π.Β. και στο μέτρο 1.4 που αφορούσε την ανασυγκρότηση της φθίνουσας περιοχής όπως έχει χαρακτηριστεί ο νομός Δράμας.
Συμβαλλόμενοι φορείς, πλην του Υπουργείου Ανάπτυξης, ήταν η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας, το Επιμελητήριο Δράμας και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Δράμας Α.Ε.
Φορέας Υλοποίησης του έργου ορίσθηκε η Αναπτυξιακή Εταιρεία Δράμας Α.Ε., φορέας Διαχείρισης και Λειτουργίας η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας.

Η προγραμματική σύμβαση υπογράφηκε στις 19/9/1997 και το έργο ολοκληρώθηκε στις 30/6/2000.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε σε 278.000.000 δρχ.

Το Γραφείο Βιομηχανικής Αλλαγής Δράμας είχε ως σκοπό το έργο του συντονισμού των επί μέρους πρωτοβουλιών για την προβολή των πλεονεκτημάτων της περιοχής, την παρακολούθηση της τοπικής οικονομίας και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στις ΜΜΕ, με στόχο την υποστήριξη ολοκληρωμένων δράσεων.

Στρατηγικοί στόχοι

Οι στρατηγικοί αναπτυξιακοί στόχοι που συνέθεσαν το πλαίσιο δραστηριοποίησης του Γ.Β.Α. του νομού Δράμας αφορούσαν:

•  Την ανάπτυξη του Νομού Δράμας με τις εύρωστες τοπικές επιχειρήσεις, που επενδύουν σε σύγχρονη τεχνολογία.
•  Την αύξηση του παραγόμενου τοπικού πλούτου, με την παραγωγή ανταγωνιστικών, τόσο τεχνολογικά όσο και οικονομικά προϊόντων.
•  Τη βελτίωση της οικονομικής καθαρής θέσης του νομού και κατά συνέπεια της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης συνολικά, με την υποκατάσταση εισαγωγών από άλλες περιφέρειες.
•  Τη βελτίωση της τοπικής ευημερίας του νομού και της Περιφέρειας συνολικά, με την αύξηση του κυκλοφορούντος στην περιοχή χρήματος που θα προέρχεται από τις εξαγωγές σε άλλες Περιφέρειες και την υποκατάσταση εισαγωγών.
•  Τη μείωση της ανεργίας με τη δημιουργία νέων συγχρόνων επιχειρήσεων αλλά και την οργάνωση – ανάπτυξη ήδη υφισταμένων.
•  Την εμφάνιση πολλαπλασιαστικών φαινόμενων ανάπτυξης δορυφορικών επιχειρήσεων.
•  Την εισαγωγή κινήτρων για επιστροφή τοπικού επιστημονικού δυναμικού στον τόπο καταγωγής και υλοποίηση νέων επενδύσεων ή παροχή ευκαιριών απασχόλησης από τις νέες θέσεις εργασίας που προβλέπονται ότι θα δημιουργηθούν.

Άξονες δραστηριοτήτων

Οι 4 κεντρικοί άξονες δραστηριοτήτων του Γ.Β.Α. του νομού Δράμας συνοψίζονται στα εξής:

•  Στη γενική αναπτυξιακή προβολή της περιοχής και των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων για την προσέλκυση νέων επενδυτών, μέσω της δημιουργίας υλικού προβολής και της υλοποίησης ενεργειών διάδοσης-δημοσιότητας του προγράμματος.

Υλικό προβολής

– Εκδόθηκε Οδηγός Επενδύσεων σε έντυπη μορφή
– Εκδόθηκε Οδηγός Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του νομού σε μορφή CD ROM
– Αναπτύχθηκε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών για τους χώρους όπου μπορούν να γίνουν επενδύσεις, τις υποδομές, τα δίκτυα υποδομών, τις αποστάσεις από το κέντρο, κ.λ.π.
– Εκδόθηκε Επιχειρηματικός Οδηγός Δράμας
– Εκδόθηκε προφίλ οικονομικών δραστηριοτήτων του νομού Δράμας
– Επιλέχθηκαν 4-5 σημαντικοί κλάδοι για την περιοχή και εκδόθηκε αναλυτικός οδηγός επενδύσεων
– Δημοσιεύθηκε πληροφοριακό υλικό στο διαδίκτυο

Διάδοση-Δημοσιότητα

– Πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις (ημερίδες και εκθέσεις)
– Συμμετοχή σε εκδηλώσεις του εξωτερικού
– Πραγματοποιήθηκε ένα επενδυτικό forum στη Δράμα για θέματα του Νομού
– Έγιναν καταχωρήσεις σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

•  Στη συμβουλευτική υποστήριξη προς τους αναπτυξιακούς φορείς και τις επιχειρήσεις μέσα από μια μεγάλη ποικιλία δράσεων και ενεργειών με απώτερο σκοπό την ενδυνάμωση του παραγωγικού ιστού της περιοχής, την αύξηση του τοπικού ΑΕΠ, την μείωση της ανεργίας, την άρση της απομόνωσης και την ανάπτυξη της οικονομίας της περιοχής.

•  Στην παρακολούθηση των βασικών μεγεθών και των εξελίξεων στη βιομηχανία της περιοχής και ευρύτερα στην τοπική οικονομία μέσα από:

– Τη δημιουργία Βάσης Δεδομένων
– Τη συλλογή στοιχείων και τη στατιστική επεξεργασία για την εξέλιξη του εργατικού δυναμικού
– Την αποτύπωση των τάσεων των κρίσιμων για την οικονομία του Νομού κλάδων
– Τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τις συναλλαγές με χώρες της Βαλκανικής και την επίδραση στην οικονομία του Νομού
– Τη συλλογή στοιχείων για δίκτυα διανομών και μεταφορών
– Τη συλλογή στοιχείων για διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων και συμμετοχή σε εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
– Την παρακολούθηση και ανάλυση της επίδρασης στην οικονομία του νομού της ίδρυσης ή/και της μετεγκατάστασης επιχειρήσεων στη Βουλγαρία την τελευταία πενταετία

•  Στη δικτύωση του Γ.Β.Α.ν.Δ. με λοιπούς αναπτυξιακούς και παραγωγικούς φορείς της περιοχής καθώς και με αντίστοιχα δίκτυα ανάπτυξης και προβολής στη Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το Γραφείο Βιομηχανικής Αλλαγής Νομού Δράμας, λειτουργώντας υποστηρικτικά στη επιχειρηματικότητα του Νομού, είχε μια «μεστή» περίοδο λειτουργίας από άποψη δραστηριοτήτων και παραγωγής έργου, η οποία υπήρξε το αποτέλεσμα της αρμονικής συνεργασίας των τοπικών συμβαλλόμενων φορέων.

Skip to content