Δ’ Προγραμματική Περίοδος 2007 – 2013

ΑΞΟΝΑΣ 4 (LEADER)

Ο Άξονας 4 (προσέγγιση LEADER) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007 – 2013 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι ένα ολοκληρωμένο πολυτομεακό πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεται σε σαφώς προσδιορισμένες αγροτικές περιοχές μικρότερες της περιφέρειας. Αποτελεί τη συνέχεια των επιτυχημένων προγραμμάτων LEADER Ι, ΙΙ και plus.

>> Δείτε περισσότερα

ΤOΠΣΑ “Α.Σ. ΣΥΜΜΑΧΙΑ”

Η Πράξη στοχεύει στην εξασφάλιση των συνθηκών που θα οδηγήσουν στην προώθηση και «εκκόλαψη» της επιχειρηματικότητας καθώς και στην ενεργοποίηση των τοπικών φορέων προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων της χωρικής ενότητας των Δήμων Δοξάτου, Παρανεστίου και Προσοτσάνης. Η παρέμβαση θα έχει ολοκληρωμένο χαρακτήρα και θα αξιοποιεί κάθε δυνατή συνέργεια μεταξύ όλων των τοπικών και υπερ-τοπικών φορέων της οικονομίας.

>> Δείτε περισσότερα

ALECTOR

The need to produce high-added value tourism products and establish novel tourism policies to sustain later on locally produced heritage tourism, is strictly interwoven with the need to let collaborative networks and strategic partnerships emerge at cross border level.

>> Δείτε περισσότερα

ΤOΠΣΑ “Α.Σ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”

Πράξη: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (Α.Μ.Κ.Ε.) Στοχευμένης Στήριξης της Απασχόλησης στο Νομό Δράμας

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ (ΑΣ)
Συν-Εργασία για τη Δράμα

Συντονιστής: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Απασχόλησης και Ανάπτυξης Νομού Δράμας «ΕΠΙ-ΜΕΝΟΥΜΕ ΔΡΑΜΑ»

Μέλη: Δήμος Δράμας, Δήμος Κάτω Νευροκοπίου, Κέντρο Άτυπης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΦΙΛΙΠΠΟΣ», Ζωή Βαδράτσικα & ΣΙΑ Ε.Ε., Γνώση Αναπτυξιακή, Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Δράμας, Επιμελητήριο Δράμας, Αναπτυξιακή Δράμας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

>> Δείτε περισσότερα

ΤOΠΣΑ “ΑΡΣΙΝΟΗ”

Το προτεινόμενο Σχέδιο με τίτλο: «ΑΡΣΙΝΟΗ- Υποστήριξη ανέργων γυναικών για τη Δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας», αφορά την δημιουργία Αναπτυξιακής Σύμπραξης για τη μελέτη και εφαρμογή μέτρων συμβουλευτικής, κατάρτισης και τεχνικής υποστήριξης προς 25 άνεργες γυναίκες που ζουν στη Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στην απασχόληση μέσω της σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Κοινωνικής Φροντίδας (ΚοινΣΕΚοΦ).
Το Σχέδιο απευθύνεται ειδικότερα σε εκείνες τις άνεργες γυναίκες που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες στήριξης και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης εξ αιτίας της ανεργίας ή/και της φτώχειας που δημιούργησαν οι συνθήκες της οικονομικής κρίσης τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα την απότομη μεταβολή ή και απώλεια του εισοδήματός τους.

>> Δείτε περισσότερα

Γ’ Προγραμματική Περίοδος 2000 – 2006

Ο.Π.Α.Α.Χ.

Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.) εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 – 2006”. Οι δράσεις του στοχεύουν κατά κύριο λόγο στην ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης μιας πολιτικής για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της χώρας, με απώτερο στόχο την ανασυγκρότηση της υπαίθρου. Συγκεκριμένα αποσκοπούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση της υπαίθρου, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η οικονομική αυτοδυναμία της, η προστασία του περιβάλλοντος και η διάσωση και διαφύλαξη στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς.

>> Δείτε περισσότερα

LEADER

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+ είναι μια πρωτοβουλία, σχετική με την αγροτική ανάπτυξη, που θα εφαρμοσθεί κατά την Γ΄ Προγραμματική Περίοδο (2000-2006). Στα πλαίσια των κατευθυντήριων γραμμών που ανακοινώθηκαν από την Επιτροπή (Ε.Ε./C139/18.5.2000), εκπονήθηκε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, που εγκρίθηκε με την αριθ. Ε (2001) 3562/19.11.2001 απόφασή της. Το πρόγραμμα αυτό εξυπηρετεί τους γενικούς στόχους τους οποίους έχει αναλάβει η Κοινότητα και ιδιαίτερα την προώθηση της ανάπτυξης και της διαρθρωτικής προσαρμογής των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών.

>> Δείτε περισσότερα

Κ.Υ.Ε.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την εύρυθμη λειτουργία του Κ.Υ.Ε. είναι: 1. Η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, 2. Η ισότιμη, ισόποση, έγκαιρη και έγκυρη  διάχυση της πληροφόρησης σε όλους τους ενδιαφερόμενους, 3. Η αξιοποίηση με το καλύτερο δυνατό τρόπο όλων των επενδυτικών ευκαιριών του Νομού, με απώτερο σκοπό την  προώθηση παραγωγικών και ανταγωνιστικών επενδύσεων, 4. Η μεγαλύτερη και αποδοτικότερη απορρόφηση διαθέσιμων κονδυλίων, 5. Η καταπολέμηση της ανεργίας με τη δημιουργία νέων θέσεων σε υπάρχουσες και υπό ίδρυση νέες επιχειρήσεις.

>> Δείτε περισσότερα

“Κ.Ε.Π.Α.Π.Ο.Δ.

Οι Παλιννοστούντες Ομογενείς από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης στο νομό Δράμας αποτελούν ειδική πληθυσμιακή ομάδα που μεγάλο τμήμα της υφίστανται κοινωνικό αποκλεισμό, παρά τη σημαντική προσπάθεια και μέριμνα της πολιτείας για την ομαλή ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία. Το πρόγραμμα «Κοινωνική Ενσωμάτωση – Προώθηση της Απασχόλησης Παλιννοστούντων Ομογενών Νομού Δράμας – Κ.Ε.Π.Α.Π.Ο.Δ.» έχει σκοπό την ενσωμάτωση των παλιννοστούντων ομογενών στην τοπική κοινωνία και την προώθησή τους στην αγορά εργασίας, με μια σειρά δράσεων, όπως η Συμβουλευτική, η Κατάρτιση και η Προκατάρτιση, με έμφαση στην ειδική πληθυσμιακή ομάδα των γυναικών.

>> Δείτε περισσότερα

“Τεχνογένεσις”

Το Πρόγραμμα «Τεχνογένεσις» αναφέρεται στη στρατηγική ανάπτυξης μιας «Περιφερειακής Οικονομίας Βασισμένης στη Γνώση και την Καινοτομία» μέσα από την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί, στο να συντελέσει στην άρση των αδυναμιών του συστήματος καινοτομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο να επιταχύνει την επιχειρηματική πρωτοβουλία της περιοχής καθώς και στο να μεγεθύνει τα αποτελέσματα καινοτόμων πρακτικών.

>> Δείτε περισσότερα

INTERREG III

The main goals of the HERODOT programme are: a) to educate partners by transferring transnational know-how and diffuse a model able to produce quality experiences using the historic environment. Partners create in collaborative scheme a heritage manual withHeritage Typologies Significance Assessment Process Accessibility NetworksEconomic Valuation Cultural Heritage Consumption Mix Planning Process, b) to offer partners a distance and e-learning course in tourism planning, heritage management and interpretation along with an e-Library with tourism planning tools, c) to develop methodologies to use the historic environment as an agent for sustainable tourism by producing quality visitor experiences, d) to develop a specific methodology for managing leisure time by creating visitor friendly, physically, economically and intellectually accessible heritage attractions, which meet visitors’ needs and market requirements, while maintaining authenticity and integrity by offering a heritage manual, e) to implement selected pilot projects in the partner areas, f) to disseminate results on the basis of e- and print media

>> Δείτε περισσότερα

Κινητό Εργαστήριο Επίδειξης

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Δράμας Α.Ε. στα πλαίσια του προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας: “Κινητό εργαστήριο επίδειξης των ωφελειών της ΚτΠ στις περιοχές εφαρμογής των ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης αγροτικού χώρου Νομού Δράμας” προχωρά στην ενημέρωση – ευαισθητοποίηση του πληθυσμού η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω μιας κλιμακούμενης εκστρατείας δημοσιοποίησης και θα πολυστηρίζεται από διάφορα μέσα όπως ομιλίες, έντυπα, εφαρμογές τηλεσυνδιάσκεψης.

>> Δείτε περισσότερα

Β’ Προγραμματική Περίοδος 1994 – 1999

ADAPT

Στα πλαίσια του Β’ Κ.Π.Σ. (1994-1999) και του β’ κύκλου (1997-1999) της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Adapt – «Προσαρμογή του εργατικού δυναμικού στη βιομηχανική αλλαγή», υλοποιήθηκε το πρόγραμμα «Λυδία Λίθος – Πρόγραμμα στρατηγικής για την αντιμετώπιση και την πρόβλεψη των επιπτώσεων των βιομηχανικών αλλαγών στην απασχόληση σε μια κατεξοχήν παραγωγική περιοχή του κλάδου μαρμάρου».

>> Δείτε περισσότερα

“ΕΠ.ΠΕΡ. ΙΙ”

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Δράμας Α.Ε. συνυπέγραψε με το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Δράμας και το Νομαρχιακό διαμέρισμα Ξάνθης, Προγραμματική Σύμβαση για το έργο «Προστασία και διαχείριση του ορεινού όγκου Ροδόπης» και συγκεκριμένα του Παρθένου Δάσους Φρακτού και του Όρους Χαϊντού-Κούλα και γύρω κορυφές.

Το έργο εντάχθηκε στο Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 1994-1999, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον», στο Υποπρόγραμμα 3 «Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» και στο Μέτρο 3 «Δημιουργία υποδομής για τη διαχείριση και προστασία οικοτόπων καθώς και φυσικών σχηματισμών και εδαφών. Εφαρμογές αειφόρου ανάπτυξης».

>> Δείτε περισσότερα

“Γ.Β.Α.”

Η λειτουργία του Γραφείου Βιομηχανικής Αλλαγής εντάχθηκε στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης παρέμβασης για την ανασυγκρότηση των φθινουσών βιομηχανικών περιοχών, βασική προτεραιότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βιομηχανίας (Ε.Π.Β.), που αντανακλούσε την ευρύτερη επιδίωξη για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας μέσω του Β΄ Κ.Π.Σ. 1994-1999.

>> Δείτε περισσότερα

“INTERREG II”

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Δράμας Α.Ε. συνυπέγραψε, με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το Δήμο Παρανεστίου, Προγραμματική Σύμβαση για το έργο «Ανάπτυξη, διατήρηση και προστασία της άγριας θηραματοπανίδας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Παρανεστίου.
Το έργο εντάχθηκε στο Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 1994-1999, στην Κοινοτική Πρωτοβουλία Interreg II και στο Υποπρόγραμμα 2 «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις στην ορεινή Ροδόπη».

>> Δείτε περισσότερα

“Τ.Σ.Α.”

Τα Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης (Τ.Σ.Α.) αποτελούν εθελοντικό σχήμα συνεργασίας, στο οποίο συμπράττουν τοπικές αρχές και τοπικοί κοινωνικοί και παραγωγικοί φορείς. Στοχεύουν στην προώθηση της απασχόλησης σε βιώσιμες και ανταγωνιστικές-παραγωγικές δραστηριότητες αλλά και στη διαμόρφωση των καταλληλότερων δυνατών συνθηκών για επιχειρηματικές δράσεις που εκτιμάται ότι αυξάνουν την απασχόληση. Τα Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης δεν αφορούν προκαθορισμένες ενέργειες και δράσεις αλλά διαμορφώνονται στη βάση της κοινής θέλησης των εμπλεκομένων και των αναγκών της περιοχής.
Ο Νομός Δράμας ήταν μια από τις επτά περιοχές που υλοποιήθηκαν πιλοτικά τα Τ.Σ.Α.

>> Δείτε περισσότερα

LEADER II

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader II (Liaison entre actions de developpement de l’economie rurale, δηλαδή Δεσμοί μεταξύ των δράσεων για την Ανάπτυξη της Αγροτικής Οικονομίας) αποτελεί μια από τις σημαντικότερες μορφές παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον αγροτικό χώρο, που η φιλοσοφία της γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη επίλυσης των ανισοτήτων μεταξύ ανεπτυγμένων και καθυστερημένων περιοχών της Ε.Ε., αλλά και από την ανάγκη για αποκέντρωση των παρεμβάσεων.

>> Δείτε περισσότερα

“Τ.Ο.Π.Μ.Α.Κ.”

Οι στόχοι της δράσης: 1. Πληροφόρηση του τοπικού πληθυσμού και ανάπτυξη των γνώσεων του για τις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές καθώς και για τις θετικές επιπτώσεις της ελεύθερης διακίνησης των ατόμων (από Βουλγαρία και αντίστροφα) στην τοπική οικονομία και τον πολιτισμό, 2. Επισταμένη μελέτη για τον τρόπο που θα πρέπει να προσαρμοστούν οι φορείς κατάρτισης και κοινωνικής ένταξης έτσι ώστε να κατευθύνουν τα άτομα στην καλύτερη δυνατή τοποθέτησή τους στην τοπική αγορά εργασίας, 3. Εξέταση της προσαρμοστικότητας της τοπικής επιχείρησης και της αγροτικής εκμετάλλευσης. Έμφαση στη σημασία να σκεφτόμαστε την απασχόληση στο επίπεδο μιας περιοχής.

>> Δείτε περισσότερα

 

Skip to content