Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ A.E. ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στη βελτίωση της οργανωτικής της δομής και της εσωτερικής της επικοινωνίας, αποσκοπώντας πάντα στην ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των επενδυτών της, αποφάσισε να αναβαθμίσει το υφιστάμενο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015 με παράλληλη κάλυψη των απαιτήσεων διαχειριστικής επάρκειας και των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων της ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Αναπτυξιακής Δράμας καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της αναφορικά με την Εκπόνηση Μελετών, Υλοποίηση και Διαχείριση Εθνικών – Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, καθώς και την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Αναπτυξιακής καθώς και σύμφωνα με τις Νομικές και Κανονιστικές Απαιτήσεις της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.

Η ικανοποίηση και η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των επενδυτών, μέσω της εκπλήρωσης καθορισμένων προδιαγραφών ποιότητας και η συνέπεια στις παραδόσεις αποτελούν βασικές αρχές της.
Γενικός στόχος της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. είναι η ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των μελών του στο μέγιστο δυνατό βαθμό, η προσφορά υπηρεσιών εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής ωφέλειας και για το λόγο αυτό καθιερώνει μετρήσιμους στόχους για την Ποιότητα επιδιώκοντας:

 • Βελτίωση της οργανωτικής δομής, μέσα από το σαφή καθορισμό αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων.
 • Βελτίωση της λειτουργίας της Αναπτυξιακής, μέσα από τον προσδιορισμό και την ανάπτυξη Διαδικασιών.
 • Βελτίωση της Εσωτερικής Επικοινωνίας, μέσα από τον προσδιορισμό της αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης των διεργασιών της.
 • Αύξηση της ικανοποίησης των επενδυτών, μέσα από μια συστηματική προσέγγιση αναζήτησης και ικανοποίησης των απαιτήσεών τους.
 • Συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και της λειτουργίας της Αναπτυξιακής με την αποτελεσματική χρήση των παρακάτω εργαλείων:
  • Καθορισμός και ανασκόπηση στόχων ποιότητας
  • Ανασκόπηση Διοίκησης
  • Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
  • Ανάλυση Επικινδυνότητας
  • Διορθωτικές Ενέργειες
  • Συστηματική ανάλυση δεδομένων που προκύπτουν από τα Αρχεία Ποιότητας.
  • Προσδιορισμός των απαιτήσεων των ενδιαφερόμενων μερών (επενδυτές, πελάτες, προσωπικό, ευρύτερο κοινωνικό σύνολο κ.α.) που σχετίζονται με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Για την ταχύτερη και αρτιότερη επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η Διοίκηση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.

 • Δεσμεύεται και εφαρμόζει τις αρχές της Πολιτικής Ποιότητας και του ΣΔΠ που η ίδια καθορίζει.
 • Δεσμεύεται να τηρεί την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.
 • Ενημερώνει το ανθρώπινο δυναμικό της και το παρακινεί να δεσμευθεί στις ίδιες αρχές.
 • Δεσμεύεται στη διάθεση της υποδομής και του εξοπλισμού που κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση των εργασιών της και στην ορθή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχουν πραγματοποιηθεί στην τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας όλες οι απαραίτητες αναφορές. Μέσω του συστηματικού σχεδιασμού, του ελέγχου των διαδικασιών και της συνεχούς βελτίωσης όλων των δραστηριοτήτων, εκπληρώνονται οι αρχές της επιχείρησης.

Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας και είναι επιβεβλημένο να συμβάλλει στη διαχείριση της ποιότητας και την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Για το λόγο αυτό όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, ενημερώνονται σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και ενεργούν αποδεδειγμένα σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες.

Διαδικασίες, ροές και ενέργειες, οι οποίες δεν εγγυώνται την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί, διακόπτονται άμεσα από τους υπεύθυνους, διεξάγονται αναλύσεις αιτιών και ορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα βελτίωσης.

Η παρούσα Πολιτική Ποιότητας κοινοποιείται στο προσωπικό, είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και ανασκοπείται περιοδικά από την Διοίκηση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.

Δράμα, 01.06.2018

Skip to content