Η Αναπτυξιακή Δράμας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, έχοντας υπόψη:

1. το εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD LEADER Περιφερειακής Ενότητας Δράμας από το οποίο χρηματοδοτείται η εν λόγω προμήθεια αυτοκινήτου κατά ποσοστό 100,00% από το Υπομέτρο 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
2. το Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τις αλλαγές του Ν. 4782/2021, και
3. την υπ’ αριθ. 1.1.5/ΠΡΑΚΤ.335/2.8.23 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση αγοράς αυτοκίνητου»

ανακοινώνει ότι, στα πλαίσια υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, προτίθεται να προβεί στην παραλαβή προσφορών από τους ως άνω οικονομικούς φορείς, με σκοπό την απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου 5 θέσεων έως 1.600 κυβικών (CPV: 34100000-8: AΥΤΟΚΙΝΗΤΑ), με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη προσφορά, το οποίο αυτοκίνητο πρέπει να είναι καινούριο και να πληροί κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά…

[24-08-2023] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ΙΧ αυτοκινήτου
Tagged on:             
Skip to content