Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., έχοντας υπόψη:

  • το εγκεκριμένο έργο με τίτλο «Προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην αγροτική περιοχή της Καβάλας, της Δράμας, του Smolyan και του Blagoevgrad» και ακρωνύμιο «PEIRA», στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG VA «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020,
  • το Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τις αλλαγές του Ν. 4782/2021,
  • την υπ’ αριθ. 3/ΠΡΑΚΤ.328/30.12.2022 Απόφαση του ΔΣ της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην παραλαβή προσφορών από οικονομικούς φορείς για την απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας των κάτωθι ειδών ηλεκτρονικού εξοπλισμού (CPV: 30000000-9 – Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές) με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και ενδεικτικές τιμές:

4 Σταθερούς υπολογιστές

4 Οθόνες υπολογιστή

1 Σύστημα τηλεδιάσκεψης

1 Φορητό υπολογιστής

1 Tablet + θήκη προστασίας

1 Λογισμικό τηλεδιασκέψεων

1 Videoprojector + οθόνη προβολής

Η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των ανωτέρω είναι η 15/2/2023

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 11.100,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 8.951,61€, ΦΠΑ: 2.148,39€). Η δαπάνη χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ-231/6, αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΕΠ23160001).

Η προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του πίνακα της πρόσκλησης, αλλιώς θα κρίνεται απαράδεκτη.

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. Η αναγραφή του χρόνου ισχύος της προσφοράς είναι υποχρεωτική.

Οι ως άνω φορείς μπορούν να καταθέσουν Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, σε σφραγισμένους φακέλους εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ήτοι μέχρι και την 11η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη έως και τις 2.00 μ.μ. στην έδρα της Αναπτυξιακή Δράμας  Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Κωνσταντινουπόλεως 8, Δράμα). Οι φάκελοι θα πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως (εκτός του φακέλου προσφοράς και των συνημμένων δικαιολογητικών) από επιστολή του Προσφέροντα προκειμένου αυτή να πρωτοκολληθεί.

Οι Προσφορές μπορούν να κατατίθενται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Αναπτυξιακής Δράμας Α.A.Ε. Ο.Τ.Α. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται ότι η αποστολή έγινε πριν την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου νόμιμου εκπρόσωπου ή φυσικού προσώπου
  • Φορολογική ενημερότητα
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης, σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο, ή έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην περίπτωση φυσικού προσώπου.

Η Αναπτυξιακή Δράμας  Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή/και να επαναλάβει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή να επιλέξει άλλο τρόπο διενέργειας της επιλογής του Αναδόχου, εφόσον το κρίνει σκόπιμο για οποιονδήποτε λόγο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Ανδρέα Ιατρίδη (τηλ. 2521047610, e-mail: admin@aned.gr).

[04-01-2023] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Tagged on:         
Skip to content