1.1     Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

ΕπωνυμίαΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)094387392
Ταχυδρομική διεύθυνσηΚωνσταντινουπόλεως 8
ΠόληΔράμα
Ταχυδρομικός Κωδικός66133
Τηλέφωνο2521047610
Φαξ2521047610
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)aned@otenet.gr
Αρμόδιος για πληροφορίεςΧατζόπουλος Μανόλης
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)https://www.aned.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Παροχή Υπηρεσιών Τοπικής Ανάπτυξης και η Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.

Στοιχεία Επικοινωνίας

α)        Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

β)        Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

γ)         Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): https://www.aned.gr

Στοιχεία διαδικασίας – χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ-231/6, αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΕΠ23160001)

Το έργο “Promotion of Entrepreneurship and Innovation in the Rural Area of Kavala, Drama, Smolyan and Blagoevgrad” εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών (για την Ελλάδα ειδικά μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων), σύμφωνα με την υπ’ αριθμό “B6.3a.23” Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) που υπογράφηκε στις 13/04/2021 μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Διασυνοριακής INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” και της Αναπτυξιακής Καβάλας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. και έχει λάβει κωδικό MIS 5073388.

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η διαχείριση / υλοποίηση του τμήματος που έχει αναλάβει η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ, ως εταίρος,  στο πλαίσιο του έργου “Promotion of Entrepreneurship and Innovation in the Rural Area of Kavala, Drama, Smolyan and Blagoevgrad” και συγκεκριμένα:

  1. η ενημέρωση της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Αναδόχου αναφορικά με το έργο (Παραδοτέο 2.2.4),
  2. η υλοποίηση τριών (3) εργαστηρίων με στόχο την ενημέρωση και προσέλκυση συμμετεχόντων στις δομές επιχειρηματικής υποστήριξης που θα δημιουργηθούν μέσω του έργου και οι οποίες στόχο θα έχουν την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας των επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης (Παραδοτέο 2.2.5),
  3. η ανάπτυξη δύο (2) θεματικών ενοτήτων της εργαλειοθήκης συμβουλευτικής και κατάρτισης (Παραδοτέο 4.2.1),
  4. η προμήθεια ψηφιακών μέσων usb sticks για την αποθήκευση του συνόλου των θεματικών ενοτήτων της εργαλειοθήκης συμβουλευτικής και κατάρτισης και η εκτύπωση 200 εκπαιδευτικών εγχειριδίων που θα περιλαμβάνουν το σύνολο των θεματικών ενοτήτων της εργαλειοθήκης συμβουλευτικής και κατάρτισης (Παραδοτέο 4.2.2),
  5. η διοίκηση και εκπόνηση υποστηρικτικής έρευνας επικεντρωμένης στην περιοχή παρέμβασης (Παραδοτέο 4.2.4),
  6. η παροχή πενήντα (50) συμβουλευτικών συνεδριών με στόχο την διάγνωση του επιπέδου της υφιστάμενης ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στις συνεδρίες και την συμβουλευτική αυτών (Παραδοτέο 5.2.1),
  7. η οργάνωση, η υλοποίηση και η παροχή δέκα (10) εκπαιδευτικών συνεδριών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων σε συνεργασία με το προσωπικό της Αναπτυξιακής Δράμας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ (Παραδοτέο 5.1.2),
  8. ο συντονισμός, η διαχείριση και η οργάνωση τεσσάρων (4) ομαδικών συνεδριών (εργαστηρίων καινοτομίας) για την βελτίωση της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα υπαίθρου (Παραδοτέο 5.2.3),

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79411100-9 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Ο συστημικός αριθμός στο ΕΣΗΔΗΣ είναι ο: 158531

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.919,35€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 92.900,00€).

Δεν προβλέπονται δικαιώματα προαίρεσης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως τις 12/04/2023 (ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου “PEIRA”), ενώ σε περίπτωση παράτασης του έργου, η σύμβαση του αναδόχου δύναται να παραταθεί μέχρι τη νέα λήξη του έργου “PEIRA”.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11/07/2022 και ώρα 12:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr),

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο ΠΔ 60/07.

Δημοσιότητα

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η αναλυτική διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στα ενότητα «Νέα» που εμφανίζονται στην αρχική σελίδα, στη διεύθυνση: https://www.aned.gr/?p=3507 στις 23/06/2022.

► ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

[23.06.2022] Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού υπηρεσιών συμβουλευτικής, πληροφορικής και δημοσιότητας για την προώθηση της επιχειρηματικότητας του έργου PEIRA (INTERREG GR-BG 2014-2020)
Tagged on:         
Skip to content