Πρόσφατα ολοκληρώθηκε και διαδικαστικά η υπογραφή των συμβάσεων των πέντε συνεργατικών σχεδίων του Υπομέτρου 19.2.7. του CLLD LEADER Ν. Δράμας, συνολικού προϋπολογισμού 334.295 ευρώ. Αφορούν συνεργατικά σχήματα για την υλοποίηση έργων που οδηγούν σε αποτελέσματα με κοινό στόχο. Για το σκοπό αυτό 15 φορείς συνεργάζονται σε τρία συνεργατικά σχήματα με στόχο την προώθηση διαφορετικών κλάδων της τουριστικής ανάπτυξης ενώ δύο άλλα σχήματα πειραματίζονται με την παραγωγή νέων προϊόντων με την συμμετοχή ερευνητικών ιδρυμάτων. Οι συνεργατικές δράσεις ενισχύονται και αποτελούν πυρήνα στη φιλοσοφία του leader λόγω των συνεργειών που επιτυγχάνουν και της υψηλής προστιθέμενης αξίας που εμπεριέχουν.

Στα πλαίσιο αυτό λοιπόν η Αναπτυξιακή Δράμας σαν Ομάδα Τοπικής Δράσης καλεί τους 15 εταίρους των συνεργατικών σχημάτων που ασχολούνται με την τουριστική ανάπτυξη την Τρίτη, 15 Μαρτίου 2022, στις 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Δράμας, με σκοπό την γνωριμία των εταίρων, την παρουσίαση των σχεδίων και των στόχων τους και την συντονισμένη έναρξη υλοποίησης.

Παράλληλα την ίδια μέρα, στον ίδιο χώρο, στις 11:00 θα προηγηθεί η 2η συνάντηση της διευρυμένης επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης αποτελούμενης από 18 μέλη, εκπροσώπους διαφορετικών φορέων, με διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο, που υπηρετούν σε νευραλγικούς για την ανάπτυξη του τουρισμού υπηρεσίες και φορείς στο νομό Δράμας. Θα πραγματοποιηθεί η συγκρότηση θεματικών υποεπιτροπών οι οποίες στη συνέχεια θα συνεδριάσουν για να ξεκινήσουν την επεξεργασία συγκεκριμένων θεμάτων που θα τους ανατεθούν.

Ευρύτερος στόχος των συναντήσεων, ο συντονισμός το δυνατόν περισσότερων προσπαθειών για την τουριστική ανάπτυξη υπό την αιγίδα και τον κεντρικό σχεδιασμό της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης που συγκροτήθηκε και λειτουργεί τον τελευταίο χρόνο. Επιθυμία ο συντονισμός να οδηγήσει σε ενιαίο στρατηγικό σχεδιασμό σε επίπεδο ΠΕ Δράμας και τελικά σε μεγάλα έργα προς υποβολή και ένταξη σε χρηματοδοτικά εργαλεία.

[11-03-2022] Συναντήσεις προώθησης της τουριστικής ανάπτυξης στην ΠΕ Δράμας
Skip to content