Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. έχοντας υπόψη α) τα αποτελέσματα εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών και β) το υπ’ αριθ. 4821/18.09.2020  έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων με το οποίο δίδεται η δυνατότητα υπερδέσμευσης στο πλαίσιο της πρόσκλησης μέχρι του ποσού των 3.536.910,00€,

ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης των προτάσεων που υποβλήθηκαν προς ένταξη στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Δράμας.

Η διαδικασία γνωστοποίησης, μέσω της ιστοσελίδας, των αποτελεσμάτων στους δικαιούχους αφορά στην:

  • ανάρτηση του οριστικού πίνακα κατάταξης ανά υποδράση
  • ανάρτηση της επιστολής της ΟΤΔ προς τους δικαιούχους

Εντός της ημέρας θα αποσταλεί επίσης και προσωπικό email σε όλους τους δικαιούχους, στο οποίο επισυνάπτονται:

  • ο οριστικός πίνακας κατάταξης στην υποδράση που υπάγονται 
  • η σχετική επιστολή της εταιρείας μας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν, εφόσον η πρόταση είναι παραδεκτή προς ένταξη

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 9:00 μέχρι 15:00.

[24-11-2020] Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων ιδιωτικών έργων CLLD/LEADER N. Δράμας
Skip to content