Η Αναπτυξιακή Δράμας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ανακοινώνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 406/10-1-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου με:

α) έναν/μία (1) Πτυχιούχο Π.Ε. Οικονομικής Σχολής και

β) έναν/μία (1) Πτυχιούχο Π.Ε. Γεωπονικής Σχολής

για τις ανάγκες υλοποίησης του τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER Νομού Δράμας του ΠΑΑ 2014-2020.

Τα αποτελέσματα που ανακοινώνονται αποτελούν προϊόν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης, σύμφωνα με την από 3-3-2020 απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης και σύμφωνα με τους όρους της σχετικής υπ’ αριθ. 406/10-1-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Α) Σύναψη Σ.Μ.Ε. με έναν/μία (1) Πτυχιούχο Π.Ε. Οικονομικής Σχολής:

Πίνακας κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας:

ααΑΔΤΒαθμολογία
1ΑΟ-2642806,08

Απορρίπτονται και δεν βαθμολογούνται οι κάτωθι υποψήφιοι διότι δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της πρόσκλησης:

ααAΔΤΑιτιολογία απόρριψης
1ΑΗ-379624Δεν αξιολογείται λόγω έλλειψης:
– Γενικής και ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας
– Εντοπιότητα (Καβάλα)
2ΑΟ-265313Δεν αξιολογείται λόγω έλλειψης:
– Γενικής και ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας
3ΑΖ-402110Δεν αξιολογείται λόγω έλλειψης:
– Ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας
– Πιστοποίησης χρήσης Η/Υ
– Πιστοποίησης ξένης γλώσσας

B) Σύναψη Σ.Μ.Ε. με έναν/μία (1) Πτυχιούχο Π.Ε. Γεωπονικής Σχολής:

Πίνακας κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας:

ααAΔΤΒαθμολογία
1ΑΗ-3876535,17

Απορρίπτονται και δεν βαθμολογούνται οι κάτωθι υποψήφιοι διότι δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της πρόσκλησης:

αα AΔΤΑιτιολογία απόρριψης
1ΑΖ-891053Δεν αξιολογείται λόγω έλλειψης:
– Ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας
– Πιστοποίησης ξένης γλώσσας (proficiency)
2Χ-317540Δεν αξιολογείται λόγω έλλειψης:
– Πιστοποίησης ξένης γλώσσας (proficiency)
3ΑΟ-267404Δεν αξιολογείται λόγω έλλειψης:
– Γενικής και ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας
– Πιστοποίησης ξένης γλώσσας (proficiency)
4Χ-314360Ανεπαρκής φάκελος. Δεν δύναται να αξιολογηθεί λόγω έλλειψης δικαιολογητικών (πτυχίο, πιστοποίηση ξένης γλώσσας, αποδεικτικό εντοπιότητας, εμπειρία κλπ)

Τα ως άνω αποτελέσματα θα επικυρωθούν από την Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD LEADER Νομού Δράμας και το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε.

[04-03-2020] Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 406/10-1-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος CLLD LEADER ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Tagged on:     
Skip to content