Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. με απόφαση του Δ.Σ. ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD Νομού Δράμας για την περιοχή παρέμβασης της Π.Ε. Δράμας. Ειδικότερα, από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρούσας πρόσκλησης μέχρι 31-12-2023, με δυνατότητα παράτασης-ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος (σε περίπτωση παρατάσεως της προθεσμίας ολοκλήρωσης του), με:

  • Έναν/μία (1) Πτυχιούχο Π.Ε. Οικονομικής Σχολής
  • Έναν/μία (1) Πτυχιούχο Π.Ε. Γεωπονικής Σχολής

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα Γραφεία της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. και επιτόπου στα έργα και δράσεις του τοπικού προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα γραφεία της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. στη Δράμα, οδός Κωνσταντινουπόλεως αριθ. 8, Τ.Κ. 66133, μέχρι την Τρίτη 4.2.2020, ώρα 14.00 και με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD Νομού Δράμας του ΠΑΑ 2014-2020» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.


Δείτε περισσότερα:

[14-01-2020] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων υποψηφιότητας για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για 2 άτομα
Tagged on:     
Skip to content