Η Αναπτυξιακή Δράμας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., ως Αντένα της Υποστηρικτικής Δομής σε Περιφερειακό επίπεδο του προγράμματος Άξονα 3 για τον Νομό Δράμας και ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) του προγράμματος Άξονα 4 (Προσέγγισης LEADER) Νομού Δράμας στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013, ενημερώνει ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων αποφάσισε τη χορήγηση νέας παράτασης στην προθεσμία υλοποίησης των επενδυτικών έργων τα οποία είχαν ενταχθεί στα προγράμματα του Άξονα 3 και του Άξονα 4 (Προσέγγιση LEADER) του ΠΑΑ 2007-2013 και τα οποία μεταφέρθηκαν στο Μέτρο 6.4 και στο Μέτρο 19, αντίστοιχα, του ΠΑΑ 2014-2020 με τη μορφή των ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Με τις νέες αποφάσεις του Υπουργείου, ως προθεσμία ολοκλήρωσης όλων των έργων ορίζεται η 28-9-2018, ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να έχει υποβληθεί το τελευταίο αίτημα πληρωμής.

Τα αιτήματα πληρωμής των επενδυτών υποβάλλονται πλήρη, συνοδευόμενα από τα τιμολόγια και τις αντίστοιχες αποδείξεις εξόφλησής τους, τα οποία θα πρέπει να έχουν ημερομηνίες προγενέστερες της τελικής ημερομηνίας υποβολής του αιτήματος, δηλαδή πριν την 28η Σεπτεμβρίου 2018. Επίσης για την παραλαβή και αποπληρωμή των έργων είναι απαραίτητη η ύπαρξη αδειών λειτουργίας, δόμησης κ.λπ. όπου αυτές απαιτούνται.

Σε περίπτωση που δεν αποδεικνύεται η ολοκλήρωση και η λειτουργία του επενδυτικού έργου, υπάρχει κίνδυνος για την απαίτηση ακόμη και της επιστροφής της εισπραχθείσας επιχορήγησης.

Η νέα αυτή παράταση αυτή δίνει μια σημαντική ανάσα στους επενδυτές μας ώστε να ολοκληρώσουν τα έργα τους με μεγαλύτερη άνεση χρόνου. Ωστόσο, απαιτείται η συντονισμένη προσπάθεια όλων μας –τόσο των στελεχών της Ομάδας Τοπικής Δράσης όσο και των επενδυτών μας– για την επιτυχή κι έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων των τοπικών προγραμμάτων, προκειμένου να αποσοβηθεί και ο παραμικρός κίνδυνος απαίτησης για επιστροφή επιχορήγησης και να απορροφηθούν όλοι οι εγκεκριμένοι πόροι.

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ
Πρόεδρος Δ.Σ.

[28-08-2018] Νέα παράταση προθεσμίας για την υλοποίηση των ανειλημμένων έργων των προγραμμάτων του Άξονα 3 και του Άξονα 4 (προσέγγιση LEADER) Νομού Δράμας
Tagged on:         
Skip to content