Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πληροφορούνται ότι επί του Οδηγού Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Στήριξης καθώς και στο ΟΠΣΑΑ έχουν επέλθει οι παρακάτω αλλαγές:

Προστίθενται τα παρακάτω κριτήρια αποκλεισμού:

  • 2Δ_140 – Για υφιστάμενες επιχειρήσεις: να εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία τους (αφορά όλες τις υποδράσεις πλην της 19.2.4.1 και 19.2.5.1).
  • 2Δ_142 – Τεχνική επάρκεια του Ν.4412/2016 για έργα που υλοποιούνται με δημόσιες συμβάσεις (αφορά όλες τις υποδράσεις πλην της 19.2.4.4).

Αφαιρείται το παρακάτω δικαιολογητικό:

  • Απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης (για έργα που υλοποιούνται με δημόσιες συμβάσεις).

Οι ανωτέρω διορθώσεις ενσωματώνονται σε νέα έκδοση (pdf) του Οδηγού Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Στήριξης τον οποίον οι υποψήφιοι δικαιούχοι καλούνται να αντικαταστήσουν.

[12-04-2018] Ανακοίνωση – πρόσκληση έργων δημόσιου χαρακτήρα στο πλαίσιο του υπομέτρου 19.2 του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Δράμας
Tagged on:     
Skip to content