Δημοσιεύτηκε την Τρίτη 3 Απριλίου 2018 στον Τοπικό Τύπο και στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε . η υπ’ αριθ. 108/30.03.2018 (1η) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Δράμας. Η πρόσκληση αφορά σε πράξεις δημοσίου χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. Οι εν λόγω παρεμβάσεις παρέχονται δωρεάν στο ευρύ κοινό, ή η όποια χρηματική συνεισφορά από το κοινό καλύπτει μέρος μόνο του πραγματικού κόστους της δραστηριότητας, δεν μεταβάλει τον μη οικονομικό της χαρακτήρα και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αποζημίωση για την παρεχόμενη υπηρεσία.

Οι δικαιούχοι (ανάλογα με την επιλεξιμότητά τους σε κάθε προκηρυσσόμενη υποδράση σύμφωνα με το Αναμορφωμένο Τοπικό Πρόγραμμα και τα οριζόμενα στην πρόσκληση) είναι οι κάτωθι:

  • ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους
  • Φορείς Δημοσίου Τομέα
  • Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων
  • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα
  • Η ΟΤΔ Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. ή μέλος αυτής

Οι προκηρυσσόμενες υποδράσεις και η ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη τους παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α

ΥΠΟΔΡΑΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

1

19.2.4.1 – Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια 500.000,00 ευρώ

2

19.2.4.2 – Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.) 370.000,00 ευρώ

3

19.2.4.3 – Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, τουριστική ενημέρωση, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.) 400.000,00 ευρώ

4

19.2.4.4 – Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 90.000,00 ευρώ

5

19.2.4.5 – Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια κ.λπ.) 250.000,00 ευρώ

6

19.2.5.1 – Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 75.000,00 ευρώ

7

19.2.6.1.1 – Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα 40.250,00 ευρώ

8

19.2.6.1.2 – Αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα 40.250,00 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ 1.765.500,00 ευρώ

Όλες οι υποδράσεις δύνανται να εφαρμοστούν στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Δράμας, ήτοι στο σύνολο των Δήμων Δοξάτου, Κάτω Νευροκοπίου, Παρανεστίου, Προσοτσάνης και Δράμας εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας. Κατ’ εξαίρεση, εντός της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας, επιτρέπεται η υλοποίηση πράξεων στους οικισμούς: Αμπελάκια, Νέα Σεβάστεια και Ταξιάρχες – Τιμόθεος.

Οι αιτήσεις στήριξης υποβάλλονται ηλεκτρονικά με έναρξη την 3η Απριλίου και λήξη της προθεσμίας την 22α Ιουνίου 2018.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, τον οδηγό διοικητικού ελέγχου αιτήσεων στήριξης και τα απαραίτητα συνημμένα δικαιολογητικά ή/και διευκρινιστικά έγγραφα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. ή/και τα γραφεία της εταιρείας στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 8, 66133 Δράμα.

Επισημαίνεται ότι εντός των επόμενων μηνών θα ακολουθήσει και δεύτερη πρόσκληση στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Δράμας που θα αφορά πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα, συνολικής ενδεικτικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 3.076.000,00 ευρώ.

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ
Πρόεδρος Δ.Σ.

[03-04-2018] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα στο πλαίσιο του υπομέτρου 19.2 του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Δράμας
Tagged on:     
Skip to content