Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. – στο πλαίσιο του Έργου “Collaborative Networks of Multilevel Actors to Advance Quality Standards for Heritage Tourism at Cross Border Level – ALECTOR” (Κωδικός: 2.1.2.73296.282 MIS-ETC 2617) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα από το Πρόγραμμα “Black Sea Basin Joint Operational Programme 2007-2013- ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην παραλαβή προσφορών για τις παρακάτω προμήθειες προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ (πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%) με απευθείας ανάθεση.

Τμήμα 1 – Εξοπλισμός Πληροφορικής

  • Προμήθεια δύο (2) φορητών υπολογιστών (laptop), καθαρής αξίας μέχρι 1.800,00 ευρώ
  • Προμήθεια ενός (1) υπολογιστή τύπου tablet, καθαρής αξίας μέχρι 500,00 ευρώ
  • Προμήθεια ενός (1) έγχρωμου εκτυπωτή laser, καθαρής αξίας μέχρι 800,00 ευρώ
  • Προμήθεια ενός (1) ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθαρής αξίας μέχρι 1.000,00 ευρώ

Τμήμα 2 – Φωτογραφικός Εξοπλισμός

  • Προμήθεια μίας (1) ψηφιακής κάμερας – βιντεοκάμερας, καθαρής αξίας μέχρι 900,00 ευρώ

Αναλυτικό τεύχος τεχνικών προδιαγραφών για τα ανωτέρω αντικείμενα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα Τμήματα. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του Τμήματος 1.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν Οικονομικές Προσφορές (μέσα σε σφραγισμένους φακέλους) -με ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμοκαταλόγου των προϊόντων τους- μέχρι και την 14η Απριλίου 2014 ημέρα Δευτέρα, έως και τις 14.30 μ.μ. στην έδρα της Αναπτυξιακής Δράμας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. (Κωνσταντινουπόλεως 8, 66100 Δράμα).

Οι φάκελοι πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως (εκτός φακέλου) από επιστολή του προσφέροντα προκειμένου αυτή να πρωτοκολληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Ανδρέα Ιατρίδη (τηλ. 2521047610, e-mail:admin@aned.gr).


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε.:

  • Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 8, 66100 Δράμα
  • Τηλέφωνα επικοινωνίας: 25210 47610
  • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: admin@aned.gr
  • Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Ανδρέας Ιατρίδης

Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:
14 Απριλίου 2014, ώρα 14:30

[26-03-2014] Προμήθεια εξοπλισμού
Tagged on:         
Skip to content