Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. -στο πλαίσιο του Έργου “Collaborative Networks of Multilevel Actors to Advance Quality Standards for Heritage Tourism at Cross Border Level – ALECTOR” (Κωδικός: 2.1.2.73296.282 MIS-ETC 2617) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα από το Πρόγραμμα “Black Sea Basin Joint Operational Programme 2007-2013-ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην παραλαβή προσφορών για την απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας χρηστικού υλικού για τις ανάγκες της εναρκτήριας συνάντησης (kick-off meeting) του Έργου προϋπολογισμού 1.500,00 ευρώ (πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%) και διάρκειας παροχής υπηρεσιών ένα (1) μήνα. Ειδικότερα προβλέπεται η προμήθεια και διάθεση στην Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. των κάτωθι:

  • Τσάντα από λινό ύφασμα με μακρύ χερούλι σε διάσταση 38Χ40 εκ με ψηφιακή μονόχρωμη εκτύπωση σε 50 τεμάχια.
  • Στυλό με ψηφιακή μονόχρωμη εκτύπωση σε μία πλευρά σε 50 τεμάχια.
  • Ξύλινο μολύβι σε χρώμα φυσικό με ψηφιακή μονόχρωμη εκτύπωση σε μία πλευρά σε 50 τεμάχια.
  • Μαρκαδόρος υπογράμμισης με ψηφιακή μονόχρωμη εκτύπωση σε μία πλευρά σε 50 τεμάχια.
  • Μπλοκ σημειώσεων των 50 φύλλων με τετράχρωμη εκτύπωση στο εξώφυλλο, στο οπισθόφυλλο και στις εσωτερικές σελίδες σε 50 τεμάχια.
  • Κορδόνια διοργανωτών συνεδρίων (ατύπωτα, μη αποσπώμενα) σε χρώμα μπλε με θήκες σκληρές για επαγγελματικές κάρτες σε 50 τεμάχια.

Οι μακέτες των εκτυπώσεων θα δοθούν από την Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. στον Ανάδοχο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν Οικονομικές Προσφορές (μέσα σε σφραγισμένους φακέλους) μέχρι και την 27η Μαΐου 2014 ημέρα Πέμπτη έως και τις 14.30 μ.μ. στην έδρα της Αναπτυξιακής Δράμας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. (Κωνσταντινουπόλεως 8, 66100 Δράμα). Οι φάκελοι πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως (εκτός φακέλου) από επιστολή του Προσφέροντα προκειμένου αυτή να πρωτοκολληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

Οι Προσφορές μπορούν να κατατεθούν και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι Προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δρ Νικόλαο Θωμαΐδη (τηλ. 2521 047610, e-mail: n.thomaidis@aned.gr).


Δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ.

[12-05-2014] Παραλαβή προσφορών για τις ανάγκες της εναρκτήριας συνάντησης
Tagged on:         
Skip to content