Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε., στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος του Άξονα 4 του Π.Α.Α. (LEADER) Νομού Δράμας, ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην παραλαβή προσφορών για τις παρακάτω προμήθειες προϋπολογισμού 7.000,00 ευρώ (πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%) με απευθείας ανάθεση:

 • Προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτρονικών υπολογιστών τύπου Α, καθαρής αξίας μέχρι € 2.650,00
 • Προμήθεια ενός (1) ηλεκτρονικού υπολογιστή τύπου Β, καθαρής αξίας μέχρι € 1.040,00
 • Προμήθεια ενός (1) NAS File Server με 3 δίσκους 4ΤΒ, καθαρής αξίας μέχρι € 600,00
 • Προμήθεια ενός (1) υπολογιστή tablet τύπου Α, καθαρής αξίας μέχρι € 325,00
 • Προμήθεια ενός (1) υπολογιστή tablet τύπου Β, καθαρής αξίας μέχρι € 490,00
 • Προμήθεια τριών (3) οθονών 23.6’’ LED, καθαρής αξίας μέχρι € 390.00
 • Προμήθεια μίας (1) τηλεόρασης 26’’ LED, καθαρής αξίας μέχρι € 170.00
 • Προμήθεια δύο (2) εξωτερικών σκληρών δίσκων, καθαρής αξίας μέχρι € 390.00
 • Προμήθεια τριών (3) σετ web camera και headset, καθαρής αξίας μέχρι € 120.00
 • Προμήθεια έξι (6) μνημών USB τύπου Α, καθαρής αξίας μέχρι € 150.00
 • Προμήθεια τριών (3) μνημών USB τύπου Β, καθαρής αξίας μέχρι € 160.00
 • Προμήθεια μίας (1) συσκευής GPS, καθαρής αξίας μέχρι € 130.00
 • Προμήθεια δεκατεσσάρων (14) μπαταριών UPS, καθαρής αξίας μέχρι € 245.00
 • Προμήθεια ενός (1) καταστροφέα εγγράφων, καθαρής αξίας μέχρι € 140.00

Αναλυτικό τεύχος τεχνικών προδιαγραφών για τα ανωτέρω αντικείμενα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές επιβάλλεται να υποβάλλουν προσφορά για όλα τα αναφερόμενα είδη. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του εξοπλισμού ή για λιγότερα τεμάχια από τα αναφερόμενα στην προηγούμενη λίστα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν Οικονομικές Προσφορές (μέσα σε σφραγισμένους φακέλους) – με ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμοκαταλόγου των προϊόντων τους- μέχρι και την 4η Ιουλίου 2014 ημέρα Παρασκευή, έως και τις 2:30 μ.μ. στην έδρα της Αναπτυξιακής Δράμας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. (Κωνσταντινουπόλεως 8, 66100 Δράμα).

Οι φάκελοι πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως (εκτός φακέλου) από επιστολή του προσφέροντα προκειμένου αυτή να πρωτοκολληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Ανδρέα Ιατρίδη (τηλ. 25210 47610, e-mail:admin@aned.gr).


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε.:

 • Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 8, 66100 Δράμα
 • Τηλέφωνα επικοινωνίας: 25210 47610
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: admin@aned.gr
 • Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Ανδρέας Ιατρίδης

Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:
4 Ιουλίου 2014, ώρα 14:30

[16-06-2014] Προμήθεια εξοπλισμού
Tagged on:             
Skip to content